Batxillerat Ciències i Tecnologia

El batxillerat és l'etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

Es pot escollir entre tres modalitats de batxillerat: arts, ciències i tecnologia, i humanitats i ciències socials.

La modalitat de ciències i tecnologia s'adreça a alumnes interessats per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s'utilitzen en la producció de béns i serveis.

Els alumnes que han superat el batxillerat es poden matricular d'altres matèries de modalitat si les volen afegir al seu currículum per accedir a estudis superiors.

Matèries

Matèries de primer curs

Matèries comunes

Llengua Catalana i Literatura I

Llengua Castellana i Literatura I

Llengua Estrangera I

Ciències per al Món Contemporani

Educació Física

Filosofia

Matèria comuna d'opció

Matemàtiques I

Matèries de modalitat

Biologia I

Ciències de la Terra I

Dibuix Tècnic I

Física I

Química I

Tecnologia Industrial I

Matèries específiques

Una altra matèria de modalitat

Història de la Música i la Dansa

Llengua i Cultura Occitanes

Psicologia

Segona Llengua Estrangera I i II (*)

Sociologia

Tècniques d’Expressió Graficoplàstica

Religió

Estada a l'Empresa

Específica de centre

(*) Amb opció a impartir 4 hores en un sol curs.

Matèries de segon curs

Matèries comunes

Llengua Catalana i Literatura II

Llengua Castellana i Literatura II

Llengua Estrangera II

Història de la Filosofia

Història

Matèria comuna d'opció

Matemàtiques II

Matèries de modalitat

Biologia II

Ciències de la Terra II

Dibuix Tècnic II

Electrotècnia

Física II

Química II

Tecnologia Industrial II

Matèries específiques

Una altra matèria de modalitat

Història de la Música i la Dansa

Llengua i Cultura Occitanes

Psicologia

Segona Llengua Estrangera I i II (*)

Sociologia

Tècniques d’Expressió Graficoplàstica

Religió

Estada a l'Empresa

Específica de centre

(*) Amb opció a impartir 4 hores en un sol curs.

Treball de Recerca

El Treball de Recerca és una activitat d'investigació que ha de fer tot l'alumnat de batxillerat. S'ha d'iniciar preferentment durant el primer curs i presentar obligatòriament durant el segon curs.