Batxillerat Arts

El batxillerat és l'etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

Es pot escollir entre tres modalitats de batxillerat: arts, ciències i tecnologia, i humanitats i ciències socials.

La modalitat d'arts s'adreça a persones interessades en els fenòmens artístics, caracteritzats per la sensibilitat, l'expressió i la creativitat; un alumne amb inquietuds entorn del món audiovisual, les arts gràfiques, el disseny, el patronatge, els mitjans de comunicació, la publicitat, les arts escèniques, la producció i gestió d'empreses del sector cultural o l'animació cultural i social.

Matèries

Matèries de primer curs

Matèries comunes

Llengua Catalana i Literatura I

Llengua Castellana i Literatura I

Llengua Estrangera I

Ciències per al Món Contemporani

Educació Física

Filosofia

Matèria comuna d'opció

Fonaments de les Arts I

Matèries de modalitat

Anàlisi Musical I

Anatomia Aplicada

Cultura Audiovisual I

Dibuix Artístic I

Dibuix Tècnic I

Història del Món Contemporani

Literatura Castellana (*)

Literatura Catalana (*)

Literatura Universal

Llenguatge i Pràctica Musical

Volum

(*) Es pot cursar a primer o a segon.

Matèries específiques

Una altra matèria de modalitat

Història de la Música i de la Dansa

Llengua i Cultura Occitanes

Psicologia

Segona Llengua Estrangera I i II (**)

Sociologia

Tècniques d'Expressió Graficoplàstica

Religió

Estada a l'Empresa

Específica de centre

(**) Amb opció a impartir 4 hores en un sol curs.

Matèries de segon curs

Matèries comunes

Llengua Catalana i Literatura II

Llengua Castellana i Literatura II

Llengua Estrangera II

Història de la Filosofia

Història

Matèria comuna d'opció

Fonaments de les Arts II

Matèries de modalitat

Anàlisi Musical II

Arts Escèniques

Cultura Audiovisual II

Dibuix Artístic II

Dibuix Tècnic II

Disseny

Literatura Castellana (*)

Literatura Catalana (*)

(*) Es pot cursar a primer o a segon.

Matèries específiques

Una altra matèria de modalitat

Història de la Música i de la Dansa

Llengua i Cultura Occitanes

Psicologia

Segona Llengua Estrangera I i II (**)

Sociologia

Tècniques d'Expressió Graficoplàstica

Religió

Estada a l'Empresa

Específica de centre

(**) Amb opció a impartir 4 hores en un sol curs.

Treball de Recerca

El Treball de Recerca és una activitat d'investigació que ha de fer tot l'alumnat de batxillerat. S'ha d'iniciar preferentment durant el primer curs i presentar obligatòriament durant el segon curs.