Българска академия за иновационни технологии

Иновацията е креативно решение с гарантирана положителна промяна за обществото

Фондация "Българска академия за иновационни технологии" (БАИТ) е неправителствена организация, посветила дейността си на иновационни проекти и технологии, предизвикателства, новости и добри практики в областта на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, околната среда, прецизната медицина, геномиката и биоинформатиката.

Предвид мaщабите и съответните възможности за производство в условията на отворен световен пазар Фондация "Българска академия за иновационни технологии" (БАИТ) предлага научни, технологични, организационни, финансови и търговски иновации за прилагането на генетични, молекулярно-биологични и геномни подходи в решаването на основни научни проблеми в различни области: генетика, геномика, медицина, биотехнология, селско стопанство и хранително-вкусовата промишленост, за да станат те по-конкурентоспособни и модерни, насочени към постигане на високо качество чрез по-малко ресурс и без да бъдат в ущърб на околната среда.

Фондация "Българска академия за иновационни технологии" (БАИТ поддържа създаването на иновационни хъбове в областта на медицината, генетиката, биоинформатиката, селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и екологията в България, които дават възможност за достъп до най-новите знания, опит и технологии за тестване и иновации.

За нас

Фондация "Българска академия за иновационни технологии" (БАИТ) е неправителствена, нерелигиозна и неполитическа фондация, която осъществява общественополезна дейност с цел развиване на информационните технологии и иновациите. Основната цел на Фондация "Българска академия за иновационни технологии" (БАИТ) е да работи активно в области свързани с българската медицина, генетика, геномика, биоинформатика, аграрна икономика и хранително-вкусова промишленост. С реализацията на големия потенциал на високо-технологичните сфери на икономиката Фондация БАИТ се стреми да постигне увеличаване на продуктивността, добавяне на стойност, гъвкаво и бързо реагиране на пазарни тенденции, подобряване на качеството и безопасността, а с това и на доходите и качеството на живот, интегриране на съвременни научни подходи и технологии в българската медицина, драстично намаляване на замърсяването до устойчиви нива.

Фондация БАИТ е учредена през април 2003 г. и не спира да предлага научни, технологични, организационни, финансови и търговски иновации за прилагането на генетични, молекулярно-биологични и геномни подходи в решаването на основни научни проблеми в различни области: генетика, геномика, медицина, биотехнология, селско стопанство и хранително-вкусовата промишленост, за да станат те по-конкурентоспособни и модерни, насочени към постигане на високо качество чрез по-малко ресурс и без да бъдат в ущърб на околната среда.

От началото на 2019 г. Фондация БАИТ е вписана и в Регистър за научната дейност в Република България към Национален център за информация и документация

Фондация "Българска академия за иновационни технологии" (БАИТ) водена от убеждението си за успешно прилагане на цифровите технологии и иновации предоставя устойчиви решения за развитие в обществения и частния сектор.

Насърчава дейности в приоритетни три направления:

- Бизнес и предприемачество;

- Високотехнологични иновации;

- Образование и работни умения;

Фондация "Българска академия за иновационни технологии" (БАИТ) успешно създава партньорства с граждански организации, търговски предприятия, институции, общности и лидери, които активнo отстояват спазването на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона и зачитането правата на човека.

Фондация "Българска академия за иновационни технологии" (БАИТ) се стреми да инициира прояви за информираност на обществото, да създава условия за благоприятна бизнес среда, да насърчава млади хора развиващи научно-изследователска дейност, подпомага креативни мероприятия в превантивната медицина, подкрепя предприемчиви идеи в аграрната и хранително-вкусовата промишленост. Спомага за осигуряване на достъп до финансиране в рамките на Европейското партньорство за иновации.

Централният офис на Фондация "Българска академия за иновационни технологии" (БАИТ) е на адрес: България, област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, 8000, ул. Анушка Драгиева No 4, вх. А.

Имуществото й се набира от първоначално дарение от страна на Учредителите, последващи дарения на членовете на Фондацията, дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица, под формата на парични суми, движимо и недвижимо имущество, субсидии, дивиденти, лихви, доходи, получени от разработването на проекти, програми, публикации, проучвания, консултации, издателска и рекламна дейност. Приходите на Фондацията могат да бъдат изразходвани само и единствено за постигане на целите, а разпореждането с паричните средства и другите имущества може да се извършва само с решение на компетентните органи на управление на Фондацията и в съответствие с Устава, а за направените дарения - и в съответствие с волята на дарителите.

Органите за управление са: Съвет на учредителите и Управителен съвет. Учредителите определят Изпълнителния директор.

Проекти

В своята над 15-годишна история, Фондация БАИТ работи съвместно с редица български учени по различни проекти, за които са получени редица патенти:

В областта на селскостопанство - различни технологии за производство на обогатител и стабилизатор на почвата.

В областта на нанотехнологиите - Метод за получаване на диамантени монокристали; Метод за синтез на диамантени монокристали; Метод за детонационен синтез на нанодиамант; Метод за получаване на ултрадисперсен диамант.

В областта на медицината - Метод за получаване на ембрионални тъкани; Метод за консервиране на еритроцитна маса; Метод за консервиране на човешки неотрофилни гранулоцити; Метод за инхибиране клетъчната агломерация на криоувредени ядроносни клетки.

В областта на хранително-вкусовата промишленост - Метод за производство на еластични напитки; Метод за сухо осоляване и зреене на месни продукти от нераздробено месо; Метод за аполучаване на суха хлебна мая; Метод за получаване на стартерен бактериален препарат за месопромищлеността; Метод за получаване на плодово десертно блокче; Метод за получаване на храни в таблетна форма.

Екип

Научни разработки:

Академик Цветан Цветков - председател


Академик Цветан Цветков е роден в с. Стубел, обл. Монтана на 12.09.1943 г.

През 1968 завършва образованието си в Технологичен институт по хладилна промишленост, гр. Санкт Петербург - Русия.

Специализира в Университета в Кеймбридж, Великобритания; Лабораторията по трансплантация на Американския червен кръст, САЩ и Института по хранене и храни, Карлсруе, Германия.

През 1987 г. става професор, а през 1995 г. е избран за академик в БАН.

От 1973 г. създава и в продължение на 35 години ръководи Централна проблемна лаборатория по криобиология и лиофилизация, която през 1989 г. получава статут на научноизследователски институт по криобиология и лиофилизация, преобразуван през 2000 г. в Институт по криобиология и хранителни технологии.

2000-2006 г. е председател на Националния център за аграрни науки.

По-важни фундаментални и научно-приложни приноси:

Научни и научно-приложни изследвания в областта на криобиологията и лиофилизацията.

Биофизични, топлофизични изследвания на клетъчно и молекулярно ниво, за установяване на механизмите, свързани с устойчивостта на растителните и животински организми при криогенно третиране.

Разработване и внедряване на лиофилизирани храни на различна основа и функционални храни за хранене при екстремални условия, получени по съвременни конвенционални и криобиотехнологични методи.

Разработване на режимни параметри и технологии за получаване и съхранение на различни лиофилизирани биопрепарати за медицинската практика, предназначени за лечение на рани от различен произход и материали за биотрансплантация.

Научна дейност:

Научно ръководство на 31 докторанта

302 научни труда, от които:

35 - фундаментални, публикувани в единственото в света списание по "Криобиология", САЩ;

75 - докладвани на международни конгреси и симпозиуми;

15 - монографии, от които 4 самостоятелни, 1- на немски език и 2- на руски език;

14 - книги, учебници, справочници, обзори и брошури;

41 - авторски свидетелства и патенти;

26 - внедрени рационализации;

Членство в международни организации:

Международен институт по студа в Париж-Франция;

Международно дружество по криобиология -САЩ;

Американска асоциация на тъканните банки;

Международна конфедерация по термичен анализ и калориметрия;

Японско дружество по нискотемпературна биология и Медицина;

Международно дружество по лиофилизация;

Руска академия за селскостопански науки.


Администрация:

Инж. Зоя Калафатева - изпълнителен директор


Инж. Зоя Калафатева е родена в гр. Бургас през 1982 г.

Средното си образование завършва в родния си град в ПМГ “ Акад. Никола Обрешков” през 2000 г.

Дипломира се през 2005 г. в УХТ гр. Пловдив в специалности “Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката” и “Технология на захарта и захарните изделия “.

Участва в редица проучвания и лабораторни изследвания за разработване на козметични препарати и продукти.


Едно от най-големите предимства на Фондация "Българска академия за иновационни технологии" (БАИТ) на конкурентния пазар в България е екипът от професионалисти, притежаващи необходимия потенциал от знания и опит в сферата на информационните технологии, компютрите, инженерните науки, икономиката и бизнес администрацията. Фондацията работи успешно и с външни експерти и консултанти от България и Европа, които също допринасят за високия й интелектуален потенциал.

Дейности

Бизнес и предприемачество

Ние, екипът на Фондация "Българска академия за иновационни технологии" (БАИТ), насърчаваме предприемчиви инициативи с обществени и частни организации, които развиват своята дейност във високотехнологични методи за прецизна медицина, генетика, геномика, биотехнология, селско стопанство, хранително-вкусова промишленост и екология. Осъществяваме сътрудничество с други сродни европейски институции и организации, споделяме опит и общуваме с отговорно отношение по внедряването на иновациите в различните сфери. Цифровизация и внедряването на иновации в медицината и селското стопанство имат потенциала да изградят работещо партньорство между бизнеса и науката, значително да подобрят живота в изоставащите по развитие райони и с това да се увеличи тяхната атрактивност сред по-широка част от населението, което на местно ниво да разработва, внедрява и използва различни високи технологии. Нашите дълбоки убеждения са, че с общи усилия се постигат значими резултати.

Високотехнологични иновации

Подкрепяме творчески идеи и нови решения във високотехнологичните методи за разработване на иновации в медицината, генетиката, геномиката, биотехнологията, екологията, аграрната и хранително-вкусовата промишленост са водещите принципи, които следваме в нашата работа. Подпомагаме програми и стратегии за разработване и утвърждаване на иновации. Ръководени от нашата цел да откриваме и популяризираме проекти значими за българската и световната икономика се стремим да спомагаме в технологичните процеси съпътстващи всеки проект. Цифровизация и внедряването на иновации в медицината и селското стопанство имат потенциала да изградят работещо партньорство между бизнеса и науката, значително да подобрят живота в изоставащите по развитие райони и с това да се увеличи тяхната атрактивност сред по-широка част от населението, което на местно ниво да разработва, внедрява и използва различни високи технологии. Привлечени от желанието за високотехнологично развитие, което да осигурява по-благоприятен начин на живот за гражданите, сме категорични, че новаторските подходи и процеси са най-доброто решение за прогреса на обществото.

Образование и работни умения

Провеждаме образователни мероприятия с цел повишаване на информираността и уменията на гражданите. Организираме участия в конгреси, симпозиуми, семинари. Участваме в научни, научно-приложни и други изследвания в страната и в чужбина, като популяризираме резултатите им. Внедряваме добри практики постигнати при обмен на български и европейски партньорски организации. Подобряваме връзката между образованието и бизнеса, чрез разработване на планове и стратегии.

Програми

От своето създаване през 2003 г. Фондация БАИТ е активна в разработването и популяризирането на проекти свързани с високо-технологичните сфери на икономиката, интегриране на съвременни научни подходи и технологии в българската медицина, подобряване на качеството и безопасността на живот и драстичното намаляване на замърсяването до устойчиви нива в национален и международен контекст.

През годините Фондация БАИТ затвърди позицията си на новатор в областта на научно, научно-приложните изследвания, в сферите на гражданското участие в подкрепа на политиките за наука и иновации, иновации и подкрепа за бизнеса. Фондацията се стреми да намира решения в някои актуалните проблеми, пред които е изправено обществото в България и Европа. Грижата за околната среда и насърчаването на екологични иновации, популяризиране и подкрепа на значими научни изследвания и иновации се е превърнало в наша кауза.


1. Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

“Хоризонт 2020” е най-голямата в историята рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации, целяща да подпомага нови, креативни идеи, научни проекти, образователни дейности и интелигентни политики, като 7-годишният ѝ бюджет е на стойност почти 80 млрд. евро.

Финансирането е насочено към трите основни стълба на „Хоризонт 2020“:

 • Високи постижения в научната област: Около 3 млрд. евро, включително 1,7 млрд. евро за безвъзмездна помощ от Европейския съвет по научни изследвания за водещи учени и 800 млн. евро за стипендии за млади изследователи „Мария Склодовска-Кюри“.
 • Водещи позиции в промишлеността: 1,8 млрд. евро в подкрепа на водещите позиции на европейската промишленост в области като ИКТ, нанотехнологии, усъвършенствани производствени технологии, роботика, биотехнологии и космос.
 • Обществени предизвикателства: 2,8 млрд. евро за новаторски проекти в отговор на седемте обществени предизвикателства в „Хоризонт 2020“ — най-общо това са: здравеопазване; селско стопанство, морско дело и биоикономика; енергетика; транспорт; действия по климата, околна среда, ресурсна ефективност и суровини; мислещи общества; сигурност.


2. Европа 2020 - Стратегия за интелигентен,устойчив и приобщаваш растеж

Целта на стратегията „Европа 2020“ е да гарантира, че икономическото възстановяване на Европейския съюз (ЕС) след икономическата и финансовата криза ще бъде подкрепено от серия от реформи, за да се изградят солидни основи за растеж и създаване на работни места до 2020 г. Стратегията е насочена към структурните слабости на икономиката на ЕС и към икономически и социални проблеми, като в нея се вземат предвид по-дългосрочните предизвикателства на глобализацията, недостигът на ресурси и застаряването на населението.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Стратегията „Европа 2020“ следва да даде възможност на ЕС да постигне растеж, който е:

- интелигентен – чрез развитие на знанията и иновациите;

- устойчив – основан на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите;

- приобщаващ – насочен към стимулиране на заетостта и социалното и териториално сближаване.

 • Европейският съюз си поставя пет главни цели за постигане на тази амбициозна визия до 2020 г.:

- повишаване на процента на заетост на населението на възраст 20—64. год. до 75 %;

- инвестиране на 3 % от БВП в научноизследователска и развойна дейност;

- намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 20 %, увеличаване на дела на възобновяемите енергии до 20 % и повишаване на енергийната ефективност с 20 %;

- намаляване на дела на преждевременно напусналите училище до по-малко от 10 % и повишаване на дела на завършилите висше образование до най-малко 40 %;

- намаляване на броя на застрашените от бедност или социално изключване с 20 млн. души.


3. Цифрова програма за Европа

ЕС създава нова програма за финансиране — „Цифрова Европа“, която ще стартира през 2021 г. с цел да подкрепи цифровата трансформация на европейските общества и икономики. Програмата „Цифрова Европа“ ще предоставя финансиране за проекти в пет области: суперкомпютри, изкуствен интелект, киберсигурност, авангардни умения в областта на цифровите технологии, както и гарантиране на широко използване на цифрови технологии в икономиката и обществото.

Финансирането за проекти за изграждане на високопроизводителните изчислителни технологии ще бъде от полза за области като здравеопазването, безопасността на автомобилите и енергията от възобновяеми източници. С подкрепата на ЕС публичните органи и дори най-малките предприятия ще имат по-добър достъп до съоръжения за изпитване на основата на изкуствения интелект, които ще способства за по-широкото използване на изкуствен интелект. Финансиране ще се предоставя и за оборудване в сферата на киберсигурността и киберотбраната на съвременно техническо равнище.


4. Стратегия за цифров единен пазар за Европа

Европейската комисия определи като приоритет създаването на цифров единен пазар чрез премахване на пречките за гражданите и предприятията. Стратегията за постигане на цифров единен пазар се основава на три стълба:

1. Улеснен достъп на потребителите и предприятията до цифровите стоки и услуги в цяла Европа

2. Създаване на подходящи условия за разцвета на цифровите мрежи и услуги

3. Максимално повишаване на потенциала за растеж на цифровата икономика


5. Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост /ЕПИ-Агри/

Европейското селскостопанско партньорство за иновации (EIP-AGRI) работи за насърчаване на конкурентно и устойчиво земеделие и горско стопанство, които „постигат повече и по-качествено от по-малко“. То допринася за осигуряване на стабилно снабдяване с храни, фуражи и биоматериали, развивайки своята работа в хармония с основните природни ресурси, от които зависи земеделието.

ЕПИ-АГРИ насърчава и подпомага “подхода на интерактивните иновации”, при който иновациите се инициират от крайните им ползватели, а новаторските идеи се превръщат в практически приложения благодарение на взаимодействията между партньорите, споделянето на знания и ефективното посредничество и разпространение на знания и информация.

Работни области

 1. Разработване и осигуряване изпълнението на стратегии и програми в областта на информационните технологии и иновациите.
 2. Проучвания и анализи, които имат за цел да подпомогнат формулирането и изпълнението на обществените политики в областта на информационните технологии и иновациите.
 3. Организиране и провеждане на научни, научно-приложни и други изследвания в страната и в чужбина, популяризиране резултатите от изследванията.
 4. Организиране и участие в конгреси, симпозиуми, семинари.
 5. Организиране създаването на стопански субекти в съответствие с действащото законодателство за постигане целите на Фондацията.
 6. Предлагане на подходящи иновационни технологични решения за компании, развиващи дейноста си в сферата на: генетиката, геномиката, медицината, биотехнологиите, селско стопанство, хранително-вкусовата промишленост и екологията, производството, търговията, ремонта и доставката на части за съответната техника.
 7. Разработване и/или популяризиране на високотехнологични методи за прецизна медицина и геномика, които са едни от основите на медицината на бъдещето. Интегриране на съвременни научни подходи и технологии в българската медицина.
 8. Промотиране и подпомагане на селективната диагностика, прогноза и терапия с помощта на генетиката и геномиката, с цел да се идентифицират начините за правилното им приложение при точния човек в точното време. Разпространяване на информация, работа в мрежа и обмен на информация с наши и чужди експерти.
 9. Разработване на програми и стратегии за устойчиво управление на здравословни показатели, оценка и мениджмънт на здравословния риск чрез генетични изследвания на населението в Черноморския регион.
 10. Разработване на програми и стратегии за устойчиво управление на екологичните показатели, оценка и мениджмънт на екологичния риск на Черноморския регион.
 11. Разпространение на знания, информация, обмен и партньорство между институции и различни видове власти, обучение.
 12. Консултантски услуги за повишаване капацитета на фирмите за внедряване и ползване на иновации.
 13. Популяризиране на иновативни решения за стратегическо развитие чрез иницииране на пилотни проекти, които да разкрият ползата от конкретните технологии в сферата на генетиката, геномиката, медицината, биотехнологиите, селско стопанство, хранително-вкусовата промишленост и екологията
 14. Подготовка на предложения, становища, меморандуми, програми и други, съответстващи на целите на фондацията и представянето им пред държавни, общински, граждански, стопански и други институции, организации и лица.
 15. Подпомагане работата на политиците, националните и местните власти, на бизнеса и индустриалните асоциации, на неправителствените организации и на представителите на гражданското общество за широко внедряване на информационните технологии и иновации в областта на генетиката, геномиката, медицината, биотехнологиите, селско стопанство, хранително-вкусовата промишленост и екологията
 16. Осъществяване сътрудничество с други сродни институции и организации, споделяне на опит и общуване със стопански субекти в Европа с отговорно отношение по внедряването на иновации и опазването на околната среда.
 17. Участие в разработването на нормативни актове в областта на информационното общество и информационните технологии, съдействие за хармонизация на нормативните документи и стандарти с изискванията на Европейския съюз.

Полезни връзки


Президент

Народно събрание

Министерски съвет

Конституционен съд

Върховен административен съд

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на икономиката

Министерство на енергетиката

Министерство на туризма

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на отбраната

Министерство на вътрешните работи

Министерство на финансите

Министерство на външните работи

Министерство на правосъдието

Министерство на земеделието и храните

Министерство на образованието и науката

Министерство на здравеопазването

Министерство на културата

Министерство на околната среда и водите

Министерство на младежта и спорта

Агенция по вписванията

Агенция по обществени поръчки

Агенция „Пътна инфраструктура"

Държавна агенция "Национална сигурност"

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

Портал за обществени консултации

Национален концесионен регистър

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

Комисия за защита на потребителите

Европейска комисия

Съвет на Европа

Официален вестник на Европейския съюз

Европейски фонд за регионално развитие

Европейски социален фонд

Кохезионен фонд

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Европейски фонд за морско дело и рибарство

Световна търговска организация (WTO)

Контакти

Ако имате някакви въпроси или искате да получите допълнителна информация за Фондация „Българска академия за иновационни технологии“, използвайте някои от контактите по- долу:

Адрес:

България

гр. Бургас, 8000

ул. Анушка Драгиева № 4, вх. А

имейл:

info@innovationbg.eu

телефон

056 993870