Share your wisdom.

Would you like to mentor our entrepreneurs?

For many small and medium sized companies the corona year 2020 lead to major additional challenges over and above the normal efforts of being an entrepreneur. It was also a year when many industries had to change their business models adopting more digital delivery models, remote selling etc. For our participants in our Care of Business Executive Women program, where we support female entrepreneurs born outside Sweden, the program has been able to provide hands on support, professionally as well as personally, to the entrepreneurs’ transformation journeys contributing to their ability to cope with this period of great uncertainty. Not least the support provided by our mentors has been much appreciated by the participants.

We are now proceeding with finding and working with our third group of entrepreneurs. Even if we still don’t know who the participants will be, we are looking for you who want to volunteer your time and energy in support of their start on their growth journey.

About the program:

Care of Business Executive Women is a continuation of the work we do under our brand Care of Business – our accelerator where we support budding and growing entrepreneurs. The program is supported with funding from the Swedish Agency for Economic and Regional Growth (Tillväxtverket). Through previous Care of Business programs we supported both newly arrived and social entrepreneurs, as well as women born outside the EU, in their journey towards starting an enterprise.

In the Care of Business Executive Women program we focus on established female entrepreneurs and business leaders born outside Europe. We target entrepreneurs who are already running a company and who want their businesses to grow, but experience various forms of impediments to this growth. Through a variety of support – individually tailored coaching around the business, thematic workshops focusing on leadership, partnership and funding, as well as personal mentors – we aim to help address these blockages.

What are we looking for in our mentors?

You are a driven engaged entrepreneur, who has already overcome one or more hurdles in your entrepreneurship, and are willing to share this experience with female entrepreneurs who are at the beginning of their journey. Our entrepreneurs are chosen specifically for their ambition to grow, but need support to tackle hurdles on the way.

We especially welcome female entrepreneurs, or feministic male entrepreneurs, who recognize invisible blockages and structures that female entrepreneurs face, and that add to the challenges of their entrepreneurship, especially for the ones who are foreign born.

We hope that you want to give us your time – around 10 hours over a period of six months – and share your experience and network of contacts. The mentorship consists of meeting your selected mentee 1-1.5 hours per month. You are also welcome to join in our thematic workshops and meet inspiring and engaged entrepreneurs and workshop leaders, who all work together to achieve change. We believe that increasing equality in ownership, financial flows and business activity between male and female led companies is what is needed for the business sector to provide equal opportunity to all.

About Impact Invest:

Impact Invest is an intermediary and advisor, working to increase the flow of capital and entrepreneurial support to primarily social entrepreneurs. We are a social enterprise ourselves, and reinvest the majority of our profits in our business. In 2012 we started a network for business angels, foundations and private investment companies. Since fall 2016 we also run accelerators for entrepreneurs under the brand Care of Business. Find out more about us on www.impactinvest.se.For more information contact Lena Eriksson Åshuvud at lena.ashuvud@impactinvest.se.

Coronaåret 2020 blev ett år med stora påfrestningar för många små och medelstora företag. Samtidigt var det ett år då många branscher ändrade sitt sätt att arbeta med digitala leveranser, distansförsäljning mm. För våra deltagare i Care of Business Executive Women, vår accelerator för kvinnliga entreprenörer födda utanför Sverige, har programmet kunnat erbjuda konkret stöd, såväl professionellt som personligt, för deras egen transformation vilket har bidragit till deras förmåga att bättre klara av tider med osäkra förhållanden. Inte minst det stöd som våra mentorer har bidragit med har varit mycket uppskattat av deltagarna.

Vi går nu vidare med vår tredje grupp deltagare. Även om vi inte vet ännu vilka de är söker vi dig som vill vara med och stötta ambitiösa entreprenörer som vill växa med din tid och ditt engagemang.

Om vårt program:

Programmet möjliggörs genom finansiering från Tillväxtverket och bygger vidare på den erfarenhet som vi inom Impact Invest har vad gäller stöd till entreprenörer. Inom vårt program Care of Business har vi tidigare stöttat både nyanlända och sociala entreprenörer, liksom till kvinnor födda utanför EU som vill starta företag. Inom ramen för Care of Business Executive Women vänder vi oss till etablerade kvinnliga företagare och företagsledare som är födda utanför Europa.

Vår målgrupp denna gång är kvinnor som redan driver företag och som vill att företaget skall växa, men upplever att det finns hinder för denna tillväxt. Genom olika former av stöd – individuellt utformad coachning i olika frågor, tematiska workshops kring ledarskap, partnerskap och finansiering, samt mentorsstöd – vill vi bidra till att bearbeta dessa hinder.

Mentorerna vi söker:

Du är en driven, engagerad entreprenör som har gått igenom en eller flera perioder av motstånd för att nå dit du är nu och som vill dela med sig av dina erfarenheter till en kvinnlig entreprenör/ företagsledare som precis har börjat sin resa. Våra deltagare väljs ut specifikt för att de har en ambition att växa men behöver stöd att ta sig förbi de hinder som finns på vägen.

Vi välkomnar särskilt kvinnliga entreprenörer, eller feministiska manliga entreprenörer, som ser även de osynliga hinder och strukturer som möter, och lägger extra utmaningar i vägen för, särskilt kvinnliga entreprenörer som inte är födda i Sverige.

Vi hoppas att du vill dela med dig av din tid – cirka 10 timmar över sex månader – erfarenheter, och kontaktnät. Mentorskapet består i att träffa en av våra adepter 1-1,5 timme i månaden. Du är även välkommen att delta i våra seminarier och träffa inspirerande och engagerade entreprenörer och föreläsare som jobbar tillsammans med oss för att nå förändring. Det är först när vi ser en ökande jämlikhet i ägande, kapitalflöden och affärsfördelning mellan manligt och kvinnligt ledda företag som vi på allvar kan prata om ett jämlikt näringsliv.

Om Impact Invest:

Impact Invest är en intermediär och rådgivare, som verkar för att öka kapital och tillväxtstöd till samhällsentreprenörer. Vi är ett socialt företag som återinvesterar majoriteten av vinsten i detta syfte. Vi började 2012 som ett nätverk för affärsänglar, stiftelser och privata investmentbolag. Sedan hösten 2016 driver vi även acceleratorer för entreprenörer under namnet Care of Business. Läs mer om oss och vad vi gör på www.impactinvest.se.

För mer information kontakta Lena Eriksson Åshuvud på lena.ashuvud@impactinvest.se.