Stronger together.

For many small and medium sized companies the corona year 2020 lead to major additional challenges over and above the normal efforts of being an entrepreneur. Meetings were moved from the physical to the virtual world, the workload increased or decreased drastically and we are still waiting to see what the “new normal” will look like.

It was also a year when many entrepreneurs have had to change their business models adopting more digital delivery models and remote selling etc. The right kind of support in such times of radical change can be invaluable.

Throughout the year we have been able to offer our participants in the first two cohorts of Care of Business Executive Women program, our accelerator aimed at female entrepreneurs born outside Sweden, hands on support both professionally and personally, through their individual transformation journeys. This leaves them better equipped to cope with times of uncertainty. Many of the participants in our first two groups, both held during 2020, give testimony to how important this support has been to them during this period.

In Care of Business Executive Women the focus is on established foreign born female entrepreneurs and business leaders living in the Stockholm region, who have an expressed ambition to grow, but feel there are blockages to that growth. Through various types of support – tailored technical support, thematic workshops focusing on leadership, partnerships and financing, as well as mentoring – we hope to contribute to reducing, or removing, these blockages.

The imbalance between genders when running a company is clearly evidenced by the access to capital – a condition for growth for most companies. Our program is part of Tillväxtverket’s wider search for effective tools that can help address this imbalance. Through Care of Business Executive Women’s participation in this wider program we hope to also be able to help clarify the reason for the extra hurdles that female entrepreneurs in general, and those born outside of Europe in particular, face. By doing so we hope to contribute to the development of actions and measures to address these issues, taken at the highest level of policy-making.

For more information about this program please contact Lena Eriksson Åshuvud.

About Impact Invest

Impact Invest is an intermediary and advisor, working to increase the flow of capital and entrepreneurial support to organisations that help build more inclusive and sustainable societies. We are a social enterprise ourselves, and reinvest the majority of our profits from our commercial services in Care of Business. In 2012 we started a network for business angels, foundations and private investment companies. Since fall 2016 we also run accelerators for entrepreneurs under the brand Care of Business. Find out more about us on www.impactinvest.se.

Corona-året 2020 blev ett år med stora påfrestningar för många små och medelstora företag. En stor del av vårt dagliga arbete påverkades. Våra möten flyttades från den fysiska till den virtuella världen, arbetsbördan ökade eller minskade radikalt och ingen vet ännu vad ”det nya normala” kommer innebära.

Många egenföretagare har under det här året behövt ändra sina affärsmodeller till mer digitala leveranser och distansförsäljning Att ha rätt stöd i en sådan transformationsresa kan vara ovärderligt.

För våra deltagare i Care of Business Executive Women, vår accelerator för kvinnliga entreprenörer födda utanför Sverige, har programmet kunnat erbjuda konkret stöd, såväl professionellt som personligt, för deras egen transformation vilket har bidragit till deras förmåga att bättre klara av tider med osäkra förhållanden. Flera av våra deltagare i våra första grupper, som hölls just under 2020, vittnar om hur mycket det stöd som programmet och dess deltagare har betytt för dem i deras egen anpassning till de nya förhållandena.

Programmet möjliggörs genom finansiering från Tillväxtverket och bygger vidare på den erfarenhet som vi inom Impact Invest har vad gäller stöd till entreprenörer. Inom vårt program Care of Business har vi tidigare gett stöd till ett 70-tal nyanlända och sociala entreprenörer. Vi har även stöttat kvinnor födda utanför EU, som vill starta företag, och etablerade kvinnliga entreprenörer bosatta i Mellanöstern och Norra Afrika i frågor kring ledarskap, teambildning, finansiering och affärsplanering.

I Care of Business Executive Women vänder vi oss till etablerade kvinnliga företagare och företagsledare som bor i Stockholms län. Kvinnor som redan driver företag och som vill att företaget skall växa, men upplever att det finns hinder för denna tillväxt, kommer få olika former av stöd – individuellt utformad coachning i olika frågor, tematiska workshops kring ledarskap, partnerskap och finansiering, samt mentorsstöd. Syftet är att bidra till att bearbeta deras hinder för tillväxt.

Förutsättningarna att driva företag skiljer sig åt markant mellan kvinnor och män, vilket syns tydligt i kvinnliga företagares tillgång till kapital – en förutsättning för många företag att växa. Vårt program är en del av ett större program som Tillväxtverket har initierat i syfte att hitta nya effektiva verktyg att adressera denna obalans på. Därmed finns även förutsättningar för oss att synliggöra de svårigheter som kvinnliga företagare i allmänhet, och kvinnliga företagare födda utanför Europa i synnerhet, möter i sitt företagande och att lyfta dessa för en diskussion på högsta näringspolitiska policynivå.

Du som är utlandsfödd, kvinnlig entreprenör i Stockholmsregionen, och som vill växa är välkommen att fylla i ansökan ovan.

För mer information om detta program kontakta Lena Eriksson Åshuvud.

Om Impact Invest:

Impact Invest är en intermediär och rådgivare, som verkar för att öka kapital och tillväxtstöd till samhällsentreprenörer. Vi är ett socialt företag som återinvesterar majoriteten av vinsten i detta syfte. Vi började 2012 som ett nätverk för affärsänglar, stiftelser och privata investmentbolag. Sedan hösten 2016 driver vi även acceleratorer för entreprenörer under namnet Care of Business. Läs mer om oss och vad vi gör på www.impactinvest.se.