ครูสอนเปียโน

อ. เรมีย์ นามเทพ แก๊ม (Gam)

วิชาที่สอน : Piano

การศึกษา

ปริญญาตรี : วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ปริญญาโท : วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ สาขาการแสดงดนตรี

Piano ระดับ ATCL จากสถาบัน Trinity Guildhall London

เรียบเรียงเพลง "คนที่ไม่มี" ของ อ.พันธวัจน์ นาวิก

อ. อัจฉรา อุ่นใจ อ้อ (Aor)

วิชาที่สอน : Piano, ทฤษฎีดนตรี

การศึกษา

ปริญญาตรี : วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ปริญญาโท : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


อ. รังสรรค์ พูลทรัพย์ โอ๋ (Oh)

วิชาที่สอน: Voice, Piano

การศึกษา

ปริญญาตรี : วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ปริญญาโท : วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ครูอนุชา ปินตาธรรม ตู่ ( Tuu )

วิชาที่สอน : Piano

การศึกษา

ปริญญาตรี : วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

Piano เกรด 5 จากสถาบัน Theory of Music Royal Assosiate

ครูวิลาสินี กรรมสิทธิ์ ชมพู่ (Chom-Pu)

วิชาที่สอน : Piano

การศึกษา

ปริญญาตรี : วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

Piano เกรด 8 จากสถาบัน Trinity Guildhall London

ครูนันทพร ตรรกไพจิตร ยุ้ย ( Yui )

วิชาที่สอน : Piano

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

- กำลังศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

- Piano เกรด 8 เกียรตินิยมอันดับ 1 จากสถาบัน Trinity Guildhall London

- ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจำจังหวัดลำปาง ปี 2554

- อบรมการสอนดนตรีสำหรับเด็กพิเศษ ปี 2558 ที่กรุงเทพฯ

- มีประสบการณ์ส่งนักเรียนแข่งขันเปียโน 2550 จนถึงปัจจุบัน (ติดอันดับ 1 ใน 3 ทุกปี)


ครูณัฐิวุฒิ นพแก้ว กู๊ด ( Good )

วิชาที่สอน : Piano

การศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

กำลังศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ครูวารินทร์ ฮีทโตริ แพท (Patt)

วิชาที่สอน : Piano

การศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

กำลังศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ