ILA Connect Guide for OLA

OLA Step Up, Shining Stars, and Teen Leaders

Why ILA Connect? | Tại sao ILA Connect?

At OLA, we are committed to providing our students with a world-class learning experience. We are excited to announce that we will combine our parent and student platforms into a single website, ILA Connect. ILA Connect has many new benefits and features and we hope you enjoy using it. If you have any questions about this new tool, please don’t hesitate to contact the Care Team at your local centre.

Tại OLA, chúng tôi luôn cam kết mang đến cho học viên những trải nghiệm học tập hàng đầu thế giới. Do đó, chúng tôi trân trọng thông báo, ILA sẽ kết hợp 2 nền tảng riêng biệt dành cho phụ huynh và học viên hiện nay thành một website trực tuyến duy nhất, ILA Connect. ILA Connect có nhiều lợi ích và tính năng mới và chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích sử dụng nó. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về công cụ mới này, vui lòng liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng tại trung tâm địa phương bạn.

How to login to ILA Connect | Hướng dẫn đăng nhập ILA Connect

 • Visit connect.ila.edu.vn

 • Enter your child’s username

 • Enter your child’s password

 • Contact your ILA or OLA center if you are not sure of the username or password.

 • Ghé trang connect.ila.edu.vn

 • Điền tên tài khoản của học viên

 • Điền mật khẩu của tài khoản học viên

 • Liên hệ trung tâm ILA hoặc OLA của bạn khi có thắc mắc về tên tài khoản và mật khẩu.

What will you see? | Bạn sẽ thấy gì?

You will see the courses that your child is currently enrolled in. Click on the course code to open that course.
Be sure to select “In Progress” from the course overview menu. You can also find past and upcoming courses in this menu.

Bạn sẽ thấy các khóa học hiện tại mà con bạn đã đăng ký, hãy nhấp vào mã khóa học để truy cập.

Hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn mục “In Progress” (trong tiến trình) tại menu Course Overview - Tổng quan khóa học

Homework reminder | bài tập dặn dò

Please speak to your child’s Teaching Assistant about how to access the reminder.

Vui lòng liên lạc với Trợ Giảng của con bạn về cách truy cập vào dặn dò (reminder).

HaNoi Online Classes | Hà Nội Lớp học Trực Tuyến

Click this icon to access the virtual classroom. For classes outside Hanoi, your child’s OLA center will send you the information about how to access the online class.

Nhấn vào biểu tượng này nhằm truy cập vào lớp học trực tuyến. Đối với những lớp ngoài thành phố Hà Nội, trung tâm OLA của con bạn sẽ gửi bạn thông tin về cách truy cập lớp trực tuyến.

How to view grades and attendance | Hướng dẫn xem điểm số học tập và báo cáo chuyên cần

 • Use the side menu to access “Grades”

 • You can view your child’s attendance and assessment scores in the Grade Chart. (see image below)

 • Sử dụng menu bên để truy cập “Grades” - Điểm số

 • Bạn có thể xem điểm chuyên cần và đánh giá của học viên trong từng Biểu đồ.

Online resources and student handbook | Tài nguyên trực tuyến và sổ tay học viên

Use the links in the side menu to access online resources and the student handbook.

Sử dụng các đường dẫn trong menu bên để truy cập các tài nguyên trực tuyến và sổ tay học viên.
[Hướng dẫn về cách truy cập
từng nguồn tài nguyên trực tuyến được bao gồm trong website!]

How to change languages | Cách thay đổi ngôn ngữ

Use the menu in the top left to switch between English and Vietnamese.
Note that some parts of the site are not able to be translated.

Sử dụng menu ở trên cùng bên trái để chuyển đổi giữa tiếng Anh và tiếng Việt.
Lưu ý rằng một số phần của trang web sẽ không được dịch.

How to change password | Cách thay đổi mật khẩu

 • In the top right corner, click on the arrow and select “profile”.

 • On the next page, click the gear icon and select “change password"

 • Please note that students and parents will use the same account and password to access ILA Connect. Make sure you communicate with your child about any password changes.

 • Ở góc trên cùng bên phải, nhấp vào mũi tên và chọn “Profile” - Hồ sơ.

 • Trên trang tiếp theo, nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn “change password” - thay đổi mật khẩu.

 • Xin hãy lưu ý rằng học viên và phụ huynh sẽ sử chung một tài khoản và mật khẩu để truy cập ILA Connect. Xin hãy trao đổi với con bạn khi có bất cứ thay đổi nào về mật khẩu.