Bærekraftig utvikling

Miljøvern og bærekraftig utvikling er et av tre tverrfaglige temaer som er i fagfornyelsen, læreplanen som innføres fra høsten 2020.

Men hva betyr bærekraftig utvikling?

Hva tenker elever på når de hører ordet bærekraftig utvikling?

Det handler om fremtiden, og nåtiden. Vi må dekke dagens behov, men vi kan ikke ødelegge for fremtidige generasjoner slik at de ikke kan dekke sine behov. FN-sambandet har laget video:

Allerede i 1987 ble bærekraftig utvikling definert til:
«Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»

Kilde: FNs verdenskommisjon for miljø og utviklings rapport Vår felles framtid(1987)

Bærekraftig utvikling handler om mer enn bare natur og miljø. Det er mer enn å være miljøvennlig. Hvis det koster mye, er det få som vil være miljøvennlig. Det er ikke gjennomførbart. Hvis det er noen som må lide fordi noen vil være miljøvennlige, er det ikke rettferdig.

For at noe skal være bærekraftig må både miljø, økonomi og sosiale perspektiver være med.

Når en vurderer sosiale perspektiver tar en hensyn til menneskerettigheter, levevilkår, helse, kulturelt mangfold og likestilling mellom menn og kvinner. Bærekraftig utvikling innen det sosiale perspektivet handler om å gi mennesker god utdanning, bra arbeidsvilkår og gode helsetilbud.

Økonomiske aspekter av bærekraftig utvikling handler om å minke fattigdom, vurdere rettferdig fordeling av ressurser, vurdere nasjonal og global markedsøkonomi og ta hensyn til arbeidsvilkår og inntekter. Bærekraftig utvikling innen det økonomiske perspektivet handler om å sikre folks økonomiske trygghet.

Hensyn til miljøet innebærer å vurdere bruk av naturressurser og landarealer, redusere forurensning av natur, unngå tap av biologisk mangfold, minske klimaendringer og forebygge natur-og miljøkatastrofer. Bærekraftig utvikling innen miljø handler om å ta vare på naturen på en slik måte at den er en fornybar ressurs for oss mennesker.

kilde: www.natursekken.no / Den naturlige skolesekken.

Videre lesing (mest for voksne):

Temaside om bærekraftig utvikling på naturfag.no:
https://www.naturfag.no/tema/vis.html?tid=1994602

Undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling fra den naturlige skolesekken:
https://www.natursekken.no/artikkel/vis.html?tid=2199787

Innføring i undervisning for bærekraftig utvikling (powerpointsider fra den naturlige skolesekken):
https://www.natursekken.no/aim/naturfag/files/4/4/e/183323b9012a603357c322f89bc2c5a571c16b06a6/44e183323b9012a603357c322f89bc2c5a571c16b06a6.png/Crop/Scale?Crop:geometry=960x720%2b0%2b0&Scale:geometry=%3E800x800

Forskningsartikkel om nærmiljøet som læringsarena for bærekraftig utvikling:
https://utdanningsforskning.no/artikler/narmiljo-som-laringsarena-i-undervisning-for-barekraftig-utvikling.-en-analyse-av-lareres-erfaringer-og-refleksjoner/

FN-sambandet har flere ressurser på denne siden:
https://www.fn.no/Undervisning

Miljøagentene, barnas miljøvernorganisasjon, https://miljoagentene.no/