Batxillerat vallvera

El batxillerat forma part de l'educació secundària postobligatòria i es distribueix en dos cursos acadèmics. Es desenvolupa en diverses modalitats, s'organitza de manera oberta i flexible i, si cal, en vies diferents dins de cada modalitat, per tal d'oferir un itinerari personalitzat a l'alumnat d'acord amb les seves perspectives i interessos de formació.

El batxillerat és l'etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

El batxillerat prepara els i les alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l'accés al món laboral.

Què necessito per accedir-hi?


Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

Per accedir per primera vegada en un centre sufragat amb fons públics per cursar batxillerat cal formalitzar la preinscripció en el termini fixat.

També s'ha de presentar la sol·licitud de preinscripció per poder accedir al batxillerat si s'està cursant o s'ha cursat un cicle formatiu, encara que s'imparteixi en el mateix centre o aula on s'està matriculat.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Educació.

I després del Batxillerat?

Amb el títol de batxiller es pot accedir :