Pràctiques en empreses

Les pràctiques en empreses del sistema educatiu 

Els ensenyaments de formació professional tenen un mòdul que es realitza en una empresa, anomenat Formació en centres de treball (FCT), al que els alumnes accedeixen una vegada s'han aprovat la resta de mòduls i que és necessari superar per aconseguir la titulació.

La realització d'aquest mòdul permet que els alumnes rebin una formació complementària a aquella estrictament acadèmica, amb la vivència d'experiències i de situacions que no es poden reproduir en un centre educatiu, amb l'apropament a l'organització productiva, sociolaboral, etc. i de les característiques del sector, de manera que facilita una posterior inserció laboral amb una qualificació professional adequada al lloc de treball que han de desenvolupar.

Per a dur a terme aquesta col·laboració es realitza un acord de col·laboració, i ha d'haver-hi una persona de l'empresa, que juntament amb el tutor del centre educatiu, durà a terme el seguiment de les activitats programades que ha de realitzar l'alumne. L'alumne té la condició d'estudiant en tot moment.

El nostre centre educatiu té una variada oferta d'ensenyaments de diferents famílies professionals (Administració i gestió, Electricitat i electrònica i Transport i manteniment de vehicles) i nivells (cicles formatius de Formació professional bàsica, de Grau mitjà i de Grau superior).

Així mateix oferim la modalitat DUAL en el cicle TMV22, en la qual la relació entre el centre educatiu i l'empresa es fa mitjançant la contractació laboral de l'alumne per un període de dos anys, a raó de 5 hores diàries de treball en l'empresa i 3 hores diàries d'assistència a classe.