IES Son Pacs

Noves instruccions de la Conselleria d'Educació sobre l'atenció educativa i tutorització de l'alumnat. Podeu llegir el document complet aquí

Educació i UIB acorden convocar les proves ordinàries de les PBAU per als dies 7, 8 i 9 de juliol .

Llegeix la notícia completa aquí

Son Pacs.

Una gran família.

Us enyoram a totes i a tots.

Nova comunicació en relació a les PBAU

Bon dia.

Donada la situació excepcional actual a causa de l’estat d’alarma per coronavirus vos comunicam:

1. La PBAU 2020 canviarà de data. Tant aviat com sigui possible es comunicarà la nova data de les convocatòries ordinària i extraordinària.

2. La matrícula de la PBAU 2020 queda ajornada sense data. En principi, aquesta matrícula es farà una vegada els alumnes hagin tornat a classe, i ja es comunicarà oportunament.

Noves instruccions de la Conselleria d'Educació 20 de març de 2020.

El centre ha de procurar, d'acord amb els nivells, etapes i característiques de l'alumnat, la continuïtat de l'aprenentatge en l'àmbit familiar per tal de mantenir els hàbits de treball i les rutines pròpies de l'activitat escolar.

Podeu consultar el document complet al següent enllaç instruccions

Per aquest motiu el centre romandrà tancat.

Si necessitau posar-vos en contacte amb el centre o amb els membres de l’equip directiu, vos recordam les adreces de correu electrònic:

secretaria@iessonpacs.cat

prefectura@iessonpacs.cat

fp@iessonpacs.cat

direccio@iessonpacs.cat

Seguim a la vostra disposició.

Salut!

Equip directiu de l’IES Son Pacs

Benvolguts, Missatge de la Conselleria d'Educació

Us informam que d'acord amb el amb la disposició tercera, referida a la suspensió de terminis administratius, del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19: “1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. 2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La qual cosa suposa que han quedat suspesos els terminis de totes les convocatòries vigents (interinatges, oposicions, presentació de cursos, selecció de directors, etc.). Per tot això, us demanam que us abstengueu d'acudir al Registre de la Conselleria.