INNOVACIÓ

PROJECTE D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

CONVIVÈNCIA

Impuls de la convivència al centre

Constitució de la comissió de convivència

Equip d’alumnes mediadors

Docents de guàrdia de passadís per fer un primer tractament dels conflictes que sorgeixin, seguint el protocol de la comissió de convivència.

Promoció d’un llenguatge verbal i gràfic que tracti equitativament ambdós sexes.

La utilització de llibres de text i materials didàctics i curriculars que promoguin un tracte equitatiu entre dones i homes.

L’ús no sexista dels espais educatius del centre

La incorporació d’activitats competencials que fomentin el tracte equitatiu entre homes i dones.

COEDUCACIÓ

PROGRAMA DE TUTORIA ENTRE ALUMNES

Oferir un referent més gran però proper

Facilitar la incorporació al centre del nou alumnat

Augmentar la motivació i prevenir contra l'exclusió i el fracàs escolar

Promoure l'ajuda mútua i la col·laboració entre l'alumnat de manera circular

Desenvolupar valors per a la convivència i la competència socio emocional

Afavorir els llaços afectius i el sentiment de pertinença al centre

Resoldre petits conflictes i respondre a necessitats des de l'autonomia de l'alumnat.

Promoure la progressiva autonomia de l'alumnat

Fugir de la competitivitat a l'hora d'aprendre, descartant les recompenses individuals en favor de les grupals.

Facilitar el treball autònom de tots els alumnes, des del punt de vista de la cooperació grupal i entre iguals. D'aquesta manera, el professor/ora pot oferir una atenció més individualitzada a aquells alumnes que més la necessiten, realitzant, així, una adequada atenció a la diversitat de ritmes, de capacitats i d'interessos.

Fomenta destreses i habilitats clau per a la vida adulta.

Passar la responsabilitat del procés d’aprenentatge a l’alumnat, i el professor/ora actúa com a un mediador o facilitador d’aquest procès.

TREBALL COOPERATIU

APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES:

1r i 2n d’ESO

L’aprenentatge parteix d’un problema o situació real i propera a l’alumnat i hauran d’investigar i reflexionar. El treball cooperatiu és imprescindible.

Organització per tal de facilitar l’ABP:

 • EQUIPS DOCENTS UNITARIS,
 • Impartició de 2h setmanals
 • Impartició d'hores de classe de diferents assignatures lligades a projectes

S’estableix una línea de treball, entre els alumnes de diferents classes,per tal de treballar un objectiu comú.

S’estableix col·laboració amb entitats locals: Revista Coanegra, ONGs. I realització de campanyes ( Campanya en el poble contra el consum d’alcohol).

Fomenta autonomia ( realització d’activitats a final de trimestre elaborades i conduïdes pels alumnes).

Torna a ser imprescindible les dinàmiques de treball cooperatiu.

Comissions 18-19: Joves periodistes, Solidaritat, Vida saludable, Jocs de taula


COMISSIONS DE 3R

COMISSIONS DE 3r d'ESO
 • PROJECTE D’ANGLỀS
 • eTwinning es és part del Programa Erasmus+
 • Consisteix en un treball de col·laboració entre dos o més centres escolars europeus de països diferents sobre un tema acordat prèviament. La col·laboració es porta a terme a través d'una plataforma a Internet i de l'ús d'altres eines TIC.
 • El projecte “Let there be light...house!” ha rebut un segell de qualitat europeu.
 • El curs escolar 2018-2019 hem estat reconeguts com a Centre eTwinning.
 • Es pot accedir a la informació sobre cada projecte a través de la plana web del centre o de l’enllaç https://etwinningiessantamaria.wordpress.com/
 • ÀMBITS DE FORMACIÓ: projectes, classroom, àmbits de treball cooperatiu, activitats competencials, inclusió.
 • OBSERVACIÓ ENTRE IGUALS: CODOCÈNCIA: gestionam la nostre propia formació a través de les observacions i establim vincles entre nosaltres, fomentant la convivència.
 • OBSERVACIÓ ENTRE CENTRES: ens intercanviem observacions amb altres centres PIP. Establim XARXES.


FORMACIÓ CONTÍNUADA DE CENTRE

El curs 2017-2018 es va dur a terme la unificació d'aules virtuals utilitzades pel professorat.

El Google Classroom és una plataforma virtual pertanyent a l’entorn de LES APPS GOOGLE FOR EDUCATION.

Entre les seves funcions hi ha la de simplificar i distribuir tasques així com avaluar continguts. Permet la creació d'aules virtuals dins d'una mateixa institució educativa.

Serveix com a nexe entre professors, pares i alumnes agilitzant tots els processos de comunicació entre ells.