DEPARTAMENT

SERVEIS SOCIOCULTURALS

I A LA COMUNITAT

ssc@iesribalta.net

Abasta un conjunt d'activitats econòmiques que s'emmarquen en l'àmbit de la intervenció social, entenent per tal, totes aquelles activitats relacionades amb les garanties dels drets individuals i col·lectius així com les activitats orientades al gaudi de l'oci de forma participativa. Inclou per tant la intervenció socioeducativa i sociocultural , intervenció socioassistencial per evitar que els qui es troben en situació de risc social per motius d'edat, discapacitat, pobresa, origen ètnic, etc., caiguen en situacions d'exclusió, intervenció socioeconòmica perquè les persones siguen capaces de desenvolupar habilitats ocupacionals i trobar ocupació, així com l'atenció a la infància.

La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i els coneixements propis de cada sector.

La Família Professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat acredita a les qualificacions professionals que es poden consultar en aquest enllaç:

Els cicles formatius són els ensenyaments que preparen per a l’exercici d’una professió determinada; s’agrupen en famílies professionals i poden ser de grau mitjà o de grau superior.

Aquests cicles tenen una organització modular, de dos anys de duració, constituïts per àrees de coneixement teòric-­pràctic, entre els quals destaquen el mòdul de pràctiques en l'entorn laboral (FCT) i el de creació de projectes. També es desenvolupen un conjunt de mòduls transversals que són comuns a diversos cicles formatius, concretament:

  • Formació i orientació laboral
  • Empresa i iniciativa emprenedora
  • Primers auxilis

La metodologia pretén transmetre a l'alumnant un saber fer que necessitarà en el seu futur professional, per això s'empren mètodes actius, oberts i creatius sempre adaptats a les demandes de la societat. Hi ha dues modalitats, la presencial i la semipresencial o a distància i en totesdues es fa un ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

En la modalitat semipresencial o a distància l’alumnat estudia des de sa casa, i pot fer ús del suport del professorat. En el centre hi ha tutories totes les setmanes en horari de matí i de vesprada.

Els continguts s’organitzen en dos quadrimestres. Els exàmens són presencials i obligatoris. Hi ha dues convocatòries una ordinària i l’altra extraordinària. Totes aquestes qüestions estan explicades i concretades per a cada curs escolar en un Butlletí que rep l’alumnat en començar en curs i en les guies (on s’especifiquen les dates dels exàmens, els horaris de les tutories, la llengua vehicular…).

Les pràctiques en empresa (mòdul FCT) sempre són presencials i obligatòries (excepte aquell alumnat que les pot convalidar per experiència laboral en el sector).

De les dues llengües oficials que tenim, les llengües vehiculars que s'apliquen als diversos mòduls professionals en les modalitats presencial i semipresencial i de les que se n'informa a l'alumnat a l'inici de cada curs, estan d'acord amb els documents que estableixen l'ús de les diferents llengües al centre i contemplades en la programació del departament. També hi ha mòduls que tal i com es contempla al programa plurilingüe del centre es desenvolupen o bé parcialment o en la seua totalitat en anglès.