Sanitat

Integrants del departament:

 • Martorell Mas, Maria Francesca - mfmartorellge@iesmarratxi.org
 • Guasp Mascaró, Caterina - cguaspge@iesmarratxi.org
 • Morera López, Vicente José - vmorerage@iesmarratxi.org
 • Morro Gamundí, Miquel- mmorroge@iesmarratxi.org
 • Roa Mínguez, Yara- yroage@iesmarratxi.org
 • Seguí, Miquel- mseguige@iesmarratxi.org
 • Guiscardo Rivas, L. Teresa- ltguiscardoge@iesmarratxi.org
 • Torres, Carme- ctorresge@iesmarratxi.org
  • Professora substituta: Alemany Comas, Francesca Maria - fmalemanyge@iesmarratxi.org
 • Perelló, Coloma- cperelloge@iesmarratxi.org
 • Reynés Planiol, Pedro- preynesge@iesmarratxi.org
 • Gimeno, Roxana- rgimenoge@iesmarratxi.org
 • Ferragut, Cristina- cferragutge@iesmarratxi.org