Tasques fetes pels diferents grups

Llengua Castellana

2n ESO D- Revista.

2n ESO C- Revista

2n ESO B- Revista