Projecte lingüístic de centre

IES Joan Alcover

1.OBJECTIU

L’objectiu del Projecte Lingüístic de Centre (PLC) és garantir el domini oral i escrit equilibrat, per part de l’alumnat, del català i del castellà, llengües oficials de la nostra comunitat. Aquest objectiu, si tenim en compte les circumstàncies mediambientals en què viu l’alumnat de Mallorca, obliga a un suport més decidit a la presència de la llengua catalana.

2.EL CATALÀ COM A LLENGUA D'ENSENYAMENT. CONDICIONANTS SOCIOLINGÜÍSTICS

2.1.La llengua castellana té, sobretot a Palma, una preponderància social quasi absoluta en la majoria d’àmbits (administració, publicitat, mitjans de comunicació, escola, comerç, relacions individuals entre heterolingües, etc.), la qual cosa crea un entorn on la llengua «normal» de cada vegada més és el castellà.

2.2.En una situació lingüística com l’actual, és imprescindible la intervenció de les institucions públiques per evitar el progrés del procés de substitució, prioritzant la presència de la llengua catalana.

2.3.L’aportació que hi pot fer l’escola és permetre que els alumnes tenguin un major contacte, passiu i actiu amb la llengua catalana. Aquesta solució passa necessàriament per una presència molt més important del català com a llengua vehicular de les altres matèries.

2.4.Des del nostre centre hem de fer l’esforç de convertir el català en un vehicle de transmissió docent al menys amb la mateixa importància que el castellà, i en la llengua administrativa i ambiental del centre, per contribuir a compensar el desequilibri existent a l’entorn.


3.PRINCIPIS GENERALS

3.1. El català, com a llengua pròpia de les Illes Balears, tendrà també el caràcter de llengua pròpia i vehicular del nostre centre així com la llengua administrativa.

3.2. El Centre assumeix plenament l’objectiu, marcat per la LOGSE, d’aconseguir que tot l’alumnat assoleixi un domini ple, tant oral com escrit, de les llengües catalana i castellana.

3.3. Totes les actuacions que s’adoptin per afavorir la presència i la utilització de la llengua catalana es faran d’acord amb l’objectiu de garantir la plena competència en l’ús de les dues llengües oficials al nostre territori. Aquestes mesures hauran de tenir sovint un caràcter de compensació per la situació de domini en què es troba la llengua castellana en la societat.

3.4. Cap membre de la comunitat educativa no pot ser discriminat amb motiu de la seva llengua. Totes les actuacions que es facin per afavorir l’ús de la llengua catalana o per garantir el coneixement del català o del castellà s’hauran d’ajustar al principi de no separació d’alumnes en funció de la seva llengua.

3.5. El conjunt de les actuacions previstes per a cada curs escolar per aconseguir els objectius d’aquest projecte quedarà recollit en un Pla d’Actuació Lingüística, que serà elaborat al començament del curs per l’Equip Directiu i haurà de ser aprovat pel Claustre.

3.6. Tal com estableix el Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l’ús i l’ensenyament de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, en els centres docents no universitaris de les Illes Balears, tots els alumnes del centre han de rebre un mínim del 50% de les classes en català, d’acord amb el perfil que es descriu en el punt 7 d’aquest Projecte Lingüístic, . la qual cosa es tendrà en compte per a l’elaboració dels horaris. En tot moment s’impartiran classes en les dues llengües de la Comunitat i es procurarà que hi hagi homogeneïtat entre els diferents grups pel que fa al percentatge d’hores impartides en català i castellà. Per això al començament de cada curs, els diferents Departaments Didàctics faran saber als Caps d’Estudis la situació dels professors pel que fa a la seva capacitat per impartir docència en llengua catalana.

3.6.1. En l’educació secundària obligatòria s’impartiran en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, l’àrea de ciències socials, geografia i història i l’àrea de ciències de la naturalesa.D’entre les altres àrees, i fins arribar com a mínim a la meitat del còmput horari de cadascun dels grups, es concretaran en el Pla d’Actuació Lingüística anual quines s’ensenyaran en llengua catalana. Si en algun moment no fos possible impartir en llengua catalana, en tots els grups, una de les dues àrees a què obliga el Decret, s’impartirà en llengua catalana una àrea diferent i es comunicaran els motius a la Conselleria, tal com es preveu a l’Ordre de 12 de maig de 1998.

3.6.2. En l’etapa de l’educació secundària postobligat ria, l’ús de la llengua catalana en les diferents àrees haurà de ser decidida pel centre en coherència amb les àrees que els alumnes hauran cursat en aquesta llengua al llarg de l’etapa anterior i tenint en compte els aspectes que puguin incidir millor en els estudis posteriors i en la inserció social i laboral de l’alumne.

4.EL CATALÀ COM A LLENGUA VEHICULAR A L'ENSENYAMENT

4.1. El perfil de la classe en català és el que es descriu en el punt 8 d’aquest PLC.

4.2. S’afavorirà l’ús del català per al material didàctic creat o adaptat pels propis professors de l’Institut de les assignatures que no són de llengua o de literatura. El Pla d’Actuació Lingüística podrà contem­plar la creació transitòria d’un Servei de Correcció i Traducció atès per professors del propi centre.

4.3. El Pla d’Actuació Lingüística podrà preveure, segons les possibilitats del Centre, contemplar la dedicació específica a preparació de materials en l’horari dels professors que facin el canvi d’ensenyament a llengua catalana.

4.4. Els Departaments Didàctics tendran en compte la necessitat de disposar de material didàctic en català i castellà a l’hora d’adquirir o sol·licitar material bibliogràfic, audiovisual o informàtic d’ús general o consulta. Es procurarà donar preferència a la versió catalana quan s’hagi d’adquirir material complementari existent en català i castellà. El Pla d’Actuació Lingüística podrà fixar un mínim percentual de material didàc­tic en català i castellà per als diferents Departaments Didàctics.

4.5. En les noves adquisicions per al fons de la biblioteca del Centre se seguirà el criteri d’adquirir obres en versió origi­nal, quan es tracti d’o­bres escrites en català o en castellà, i de donar preferència a les versions catalanes per a les obres originades en doble versió i per a les traduccions.

4.6. El català ha de ser usat de forma preferent en les activi­tats extraes­colars i en el material subministrat pel Departament d’Orientació. S’afavorirà l’assistència a manifestacions cultu­rals en català. S’afavorirà l’ús del català per a les manifesta­cions culturals d’elaboració pròpia (revista, teatre, cartells, concursos, etc.)

4.7. Si des de la Direcció Provincial d’Educació aporten els recursos materials i humans necessaris, el Centre donarà suport als alumnes d’arribada recent de zones de parla no catalana que tenguin dificultats per seguir les classes en català. Aquest suport tendrà com a objectiu pos­sibilitar l’adqui­sició ràpida de la capacitat de seguir les classes impartides en català. A aquest afecte, es podrà crear un grup de suport impartit per un professor capacitat per a aquest objectiu.

4.8. El Centre afavorirà l’adquisició de coneixements de llengua catalana per a tots els membres de la comunitat educativa.

4.9. El Centre sol·licitarà, sobretot mentre no es compleixi l’objectiu mínim, a les instàncies administratives pertinent que les places va­cants noves es cobreixin amb profes­sorat capacitat per impar­tir docència en llengua catalana.

5.L'ENSENYAMENT DE LES LLENGÜES AL CURRÍCULUM

5.1.L’ensenyament de la llengua catalana constitueix l’eix del tractament de les llengües i la base d’adquisició de capacitats en totes les llengües curriculars.

5.2.Els Departaments Didàctics de llengua catalana i de llen­gua castellana hauran de coordinar les seves programacions i la seva tasca docent de manera que es distribueixin adequadament els continguts conjunts i s’evitin les duplicacions innecessàri­es i les incoherències.

5.3.El domini oral i escrit de les llengües catalana i castellana implica la capacitat de conèixer i utilitzar els distints registres i adaptar-los a les diferents situacions. Pel que fa a la llengua catalana, s’afavorirà el coneixement per part de tot l’alumnat de les formes dels registres literaris, formals i col·loquials pròpies del català de les Balears.

5.4.Les llengües estrangeres que s’ensenyen en el Centre són l’anglès i l’alemany. Si les disponibilitats del centre ho permeten, els alumnes podran triar entre una d’aquestes llengües com a primera llengua estrangera, i tendran la possibilitat d’estudiar-ne una altra com a assignatu­ra optativa.

6.EL CATALÀ LLENGUA ADMINISTRATIVA I DE RELACIÓ

6.1.Tota la documentació que generin la gestió acadèmica i la gestió econòmica i administrativa del centre ha de ser en llen­gua cata­lana. En el cas que les persones que se n’encarreguin no esti­guin capacitades per a fer-ho, podran, en crear-se, utilit­zar el servei de Correcció i Traducció.

6.2.La retolació de l’institut serà en llengua catalana a tots els espais del Centre (entrada, corredors, sales de professors, biblioteca, aules, gimnàs, laboratoris, sala d’actes, bar, etc.)

6.3.El Centre utilitzarà la llengua catalana en totes les comu­nicacions escrites adreçades als diferents membres de la Comunitat Escolar.

6.4.El personal d’administració i serveis ha de tenir els coneixements de llengua catalana necessaris per al desenvolupa­ment de les seves funcions.

6.5.El Centre utilitzarà preferentment la llengua catalana per pre­sentar-se en actes públics, anunciar actes culturals que orga­nitza o en els quals partici­pa i per adreçar-se als mitjans de comunicació.

7.EL PERFIL DE LA CLASSE DE CATALÀ

7.1.Usos i llengua

7.1.1.Els recursos materials

Al llibre de text i material complementari és on els alum­nes veuran més llengua escrita d’aquella assignatura i d’on, generalment, en trauran més informació estructurada. D’altra banda, poder disposar d’un llibre de text en català, facilita al professor la reso­lució dels dubtes lingüís­tics i terminològics.

Únicament s’hauria de prescindir del llibre de text en català quan no n’existeix cap al mercat. En aquest cas, la classe probablement hauria de gravitar molt més sobre apunts que sobre un llibre de text; igualment aquest major pro­ta­gonisme dels apunts hauria d’aparèixer quan el llibre de text en català que s’usa no satisfà plenament el professor, que s’hauria encarregar de suplir les mancances amb materials pro­pis.

La mateixa línia d’actuació hauria de presidir la resta de material didàctic auxiliar. Si bé, es pot fer una distinció entre el que és present durant tot el curs (quaderns d’exercicis o pro­blemes i llibres de lectura, per exemple), del que és més esporàdic (visualització de vídeo, programes informàtics educa­tius, etc.); en el darrer cas podria recorre’s perfectament a material en català i a material en altres llengües.

7.1.2.El professor.És essencial que tota l’actuació del professor sigui en cata­là. Primer perquè ha de crear un entorn lingüístic català, favo­rable a la integració dels alumnes, i, en segon lloc, perquè, pel paper que acompleix, actua d’ele­ment prestigiador de la llengua i és impor­tant que els alumnes vegin que poden fer-la servir en totes les funcions (formals i informals; escrites i orals) i en totes les ocasions (amb castellanoparlants i amb catalano­par­lants).

En conseqüència, a més d’usar la llengua catalana per escrit o quan s’adreça a tota la classe, és importantíssim que l’empri en contestar pregun­tes dels alumnes, independentment de la llen­gua en què aquests l’han formula­da. Els professors tenen una situació privilegiada per actuar de model de conductes de tot tipus i, entre elles, les lingüístiques.

7.2.Classes de català.

7.2.1.S’entendrà per assignatura impartida en català aquella en què el llibre de text és en català i el professor utilitza la llen­gua catalana per a les explicaci­ons, les anotacions a la pis­sarra, els qüestionaris de proves i exàmens i és present en la major part de material complementari utilitzat.

7.2.2.Els professors que imparteixen les seves classes en català faran un especial esforç per utilitzar formes correctes i ade­quades a la feina docent. El centre els donarà el suport neces­sari, en la mesura de les seves possibilitats.

7.2.3.Es respectarà la llibertat dels alumnes d’usar el cas­tellà o el català per a apunts, treballs, exàmens, etc. en les assig­natures no específicament de llengua. Això no obstant, s’esta­bleix la possibilitat que els equips educatius, atenent criteris pedagògics relacionats amb l’objectiu d’aconse­guir la competèn­cia en l’ús de les dues llengües, adoptin la decisió d’esti­mular la utilització de la llengua catalana en activitats d’assignatu­res diferents de la de llengua catalana.

8.PLA D'ACTUACIÓ LINGÜÍSTICA I AVALUACIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

8.1.Totes les actuacions en què s’han de concretar les línies marcades en aquest PLC es recolliran en un Pla d’Actuació Lin­güística, elaborat al comen­çament de cada curs escolar. Aquest Pla haurà de ser elaborat per l’Equip Directiu, bé directament, bé mitjançant delegació en alguna persona o Comis­sió, i aprovat pel Claustre.

8.2.El Director serà el responsable del seguiment del Pla d’Actuació Lingüística i de la coordinació de les tasques que aquest suposa, encara que podrà delegar en alguna persona o comissió l’execució d’aquestes tasques.

8.3.A final del curs escolar, la persona o persones encarrega­des del seguiment del Pla d’Actuació Lingüística elaboraran una memòria sobre les actuacions duites a terme en matèria lingüís­tica. Aquesta memòria ha d’in­cloure una valoració de la situació del moment pel que fa als objectius bàsics marcats en aquest Projecte Lingüístic de Centre.

8.4.La memòria sobre l’actuació en matèria lingüística pot incloure una avaluació del propi Projecte Lingüístic de Centre i propostes de modificació, que hauran de ser sotmeses a la Comissió de Coordinació Pedagògica i al Consell Escolar. D’altra banda, la Comissió de Coordinació Pedagògica pot proposar al Consell Escolar les modificacions del Projecte Lingüístic de Centre que cregui oportunes.