PEC

El 1939 el MEC creà a Palma un centre d’ensenyament secundari femení, com a secció de l’Institut Ramon Llull, que s’independitzà l’any 1942 amb el nom d’Institut Femení. El 1955 passà a denominar-se Institut Femení Joan Alcover. A partir del curs 1959-1960 s’hi implantaren els estudis de nocturn. Fins a l’any 1966 el centre estava situat a l’edifici de l’Institut Ramon Llull, i a partir d’aquest any passà a ocupar les dependències actuals, on abans estava ubicada l’antiga Escola de Magisteri. El 1976 deixà de ser un centre exclusivament femení i canvià el nom per I.B.Joan Alcover.

L’edifici fou projectat l’any 1912 per l’arquitecte Gómez Acebo, igual com els edificis de l’Institut Ramon Llull, l’Escola d’Arts Aplicades i l’Escola de Comerç.

Línia pedagògica i metodològica

A l’Institut es treballarà per tal de desenvolupar la vessant competencial dels alumnes lligada a la convivència, cooperació, comunicació, creativitat i crítica lògica. El centre donarà resposta a la diversitat dels alumnes, tenint en compte els seus coneixements previs i atenent els diferents ritmes d’aprenentatge i les diferents capacitats intel·lectuals. Es desenvoluparan projectes dins contextos reals d'aprenentatge (ACR). S’estimularà la formació humanística, l’adquisició de coneixements i la pràctica de tècniques d’anàlisi i de recerca per apropar els alumnes al món del pensament, l’art i la cultura. Igualment, s’estimularà el coneixement científic i tecnològic, la investigació i la sistematització científica, dirigida a la utilització pràctica. Es promourà una actitud oberta cap als canvis produïts pel progrés tecnològic. Consideram que l’ordre i la disciplina són valors indispensables per poder realitzar la tasca educativa. Fomentarem, per tant, el respecte, el diàleg, la reflexió i la col·laboració entre tots els membres de la comunitat educativa. Els projectes curriculars del centre ordenen la tasca pedagògica mitjançant les opcions metodològiques que contemplen.

Coeducació

Educarem els nostres alumnes per a la igualtat, sense discriminació per raó de sexe. El professorat evitarà reproduir els rols tradicionals, discriminatoris i no equitatius, assignats socialment a homes i dones i utilitzarà una metodologia didàctica que proporcioni als alumnes imatges diversificades i no convencionals d’un sexe i de l’altre.

Pluralisme i valors democràtics

Segons els principis constitucionals, al centre no s’exclourà ningú per la seva procedència, religió, ideologia o nivell econòmic. Igualment transmetrem als nostres alumnes els valors bàsics d’una societat democràtica: el respecte als altres, a un mateix i a l’entorn, el sentit de la llibertat i de la responsabilitat, la solidaritat i la satisfacció pel treball ben fet

Arrelament al context sociocultural

Afavorirem el contacte dels nostres alumnes amb les característiques definitòries del país, fomentant el coneixement del patrimoni cultural i de l’entorn natural, i l’ús de la llengua catalana, com a llengua de relació i aprenentatge. El Projecte Lingüístic del centre regula la seva progressiva normalització.

Confessionalitat

L’IES Joan Alcover és un centre d’ensenyament públic i aconfessional i promou la pluralitat, la tolerància i el respecte cap a totes les manifestacions culturals, ideològiques i religioses que respectin aquests principis.

Com a comunitat educativa pretenem que els nostres alumnes aprenguin a analitzar la realitat, formar els seus propis criteris i prendre decisions responsables. Per això, evitarem qualsevol actuació de propaganda o proselitisme que no respecti els principis bàsics abans esmentats.

Gestió institucional

El centre promourà una gestió participativa i democràtica, real i efectiva, entre tots els membres de la comunitat educativa a través dels seus òrgans representatius. S’afavoriran les relacions dels centre amb les institucions del seu entorn. El centre col·laborarà i donarà suport a les associacions de pares i mares i d’alumnes per fomentar la seva participació.

OBJECTIUS GENERALS

-Contribuir al desenvolupament integral dels alumnes, tant intel·lectualment com humanament.

-Crear un sentiment de pertinença i d’afecte cap a l’Institut.

-Fomentar la convivència i la tolerància.

-Projectar la imatge del centre cap a l’exterior, com a institució pública amb caràcter propi i arrelada a la cultura de la nostra Comunitat.

Aquests objectius es concretaran de la següent manera:

Objectius pedagògics

Tots els Departaments didàctics seran corresponsables d’aquests objectius:

-Aprenentatge significatiu dels continguts de les matèries curriculars.

-Desenvolupament de les competències de centre, capacitats bàsiques a assolir al final de l’ESO relacionades amb el desenvolupament personal i la inserció laboral.

-Desenvolupament de la capacitat de relacionar les diferents matèries i d’aplicar a altres àrees els coneixements adquirits.

-Domini de la comprensió oral i escrita de les dues llengües oficials de la nostra Comunitat.

-Proporcionar als alumnes instruments d’anàlisi científica i fomentar la capacitat d’observació i de crítica.

-Fomentar l’adquisició d’hàbits de treball intel·lectual.

-Desenvolupar la capacitat d’aplicació dels coneixements adquirits a situacions reals

-Desenvolupar el sentit de responsabilitat i d’esforç personal.

-Potenciar un ensenyament actiu en el qual es desenvolupi la iniciativa i la creativitat.

-Fomentar el teball en equip.

-Incorporar una dimensió pràctica que relacioni les àrees amb els àmbits professionals.

Objectius convivencials

-Aconseguir un ambient relaxat i de treball dins l’aula.

-Aconseguir un clima de respecte a les persones, a les instal·lacions del centre i a l’entorn.

-Potenciar el sentiment de pertinença al Centre.

-Valorar i estimar el patrimoni històric i el medi natural

-Difondre hàbits de salut i higiene.

-Aconseguir la implantació, el respecte i l’observança del Pla de Convivència.

Objectius de gestió i participació

-Fomentar que alumnes, professors, pares, mares i personal no docent intervinguin en la gestió del Centre mitjançant els òrgans de participació propis de cada estament.

-Establir relacions de coordinació, col·laboració i intercanvi amb les institucions docents i no docents de l’entorn.

-Afavorir la participació del professorat en activitats de formació permanent.

-Desenvolupar i utilitzar instruments eficaços per a la comunicació interna i externa.


ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE

Els òrgans de govern i de coordinació docent de l’IES Joan Alcover.

Òrgans unipersonals

-Director/-a, màxim responsable de Centre.

-Cap d’Estudis i Cap d’Estudis adjunt/-a, encarregats de coordinar i vetllar per l’execució de les activitats de caràcter acadèmic, de vetllar pel compliment del Reglament de Règim intern del Centre, de controlar l’assistència i puntualitat a les classes, de coordinar les avaluacions dels grups d’alumnes, entre altres funcions.

-Secretari/-a, encarregat de tota la gestió econòmica i administrativa del Centre.

-Coordinador/a d’Activitats Complementàries i Extraescolars, encarregat de promoure, organitzar i coordinar les esmentades activitats .

-Cap del Departament d’Orientació, encarregat d’assessorar el professorat en la seva funció tutorial, de l’orientació escolar i professional, i de donar suport al procés d’ensenyament i aprenentatge, atenent els alumnes que presentin una problemàtica específica.

-Cap de Departament Didàctic, encarregat de la direcció, programació i coordinació de les activitats didàctiques i complementàries del seu Departament.

-Coordinador/-a lingüístic/-a, encarregat de vetllar pel compliment del Projecte lingüístic del Centre.

-Coordinador/a TIC, encarregat de vetllar per la instauració i el funcionament de les noves tecnologies.

-Coordinador/a mediambiental, encarregat de vetllar pel respecte vers el medi ambient.

-Coordinador/-a de Cicle, encarregat de coordinar els tutors dels diferents grups del cicle.

-Tutors/-es, encarregats de procurar un òptim desenvolupament del procés educatiu dels alumnes mitjançant el coneixement de la personalitat i els interessos dels alumnes, i el seu grau d’integració en el grup. Actuen de mediadors entre la família i el centre.

Òrgans col·legiats

-Consell Escolar, màxim òrgan de govern del Centre, en el qual estan representats tots els estaments de la comunitat educativa. Dins el Consell Escolar existeix una Comissió econòmica i una Comissió de convivència.

-Claustre de Professors, amb les atribucions legislades per llei.

-Comissió de Coordinació Pedagògica.

-Junta de tutors de nivell.

-Junta de delegats.

-Departaments Didàctics, òrgan en el qual s’agrupen tots els professors d’una mateixa àrea. Està dirigit pel Cap del Departament. El seu objectiu central és donar coherència i unitat al procés d’aprenentatge de la seva àrea disciplinar; per aquesta raó, elaborarà, d’acord amb les línies generals d’aquest Projecte Educatiu i amb els Projectes Curriculars del Centre,una Programació Didàctica. La coordinació interdepartamental es realitzarà a través de la Comissió Pedagògica.

-Junta d’equips docents, formada per tots els professors que imparteixen classe a un grup d’alumnes.

-Associació de pares i mares d’alumnes, que organitzen i col·laboren en les activitats extraescolars, esportives i culturals i convoquen activitats pròpies de la seva associació.

-Associació d’alumnes, que té com a objectiu informar els alumnes dels seus drets, organitzar activitats i col·laborar amb l’Associació de pares i mares en l’organització d’activitats extraescolars.