Indicadors - IES Joan Alcover

convivència

Cv

CV Respecte

 • Col·labora per mantenir l'ordre i el bon ambient.
 • Neteja i ordena els espais.
 • Espera que el professor acabi la classe per replegar.
 • Té una postura adequada.

CV Material

 • Té l'ordinador tancat quan pertoca.
 • Té cura del material i n'optimitza l'ús.
 • Duu el material de classe.
 • Utilitza el quadern com a suport durant l'aprenentatge.

CV Cooperació

 • Ajuda els companys i hi comparteix els coneixements.
 • Es deixa ajudar pels altres.
 • Té consciència que forma part d'un equip: respecta les aportacions dels companys i les incorpora.
 • No s'aprofita de la feina dels altres i ho pot demostrar.
 • Ajuda els companys en l'ús de la llengua vehicular.

CV Responsabilitat

 • És puntual al començament de classe i en el lliurament d'activitats
 • Compleix el seu rol i els compromisos dins el grup.
 • Revisa la feina i reconeix els errors.
 • Assumeix com a pròpia tota la feina de l'equip.
 • Navega per internet fent un ús acadèmic.

comunicació

Cc

CC Flexibilitat

 • Respecta el torn de paraula. / Escolta els companys.
 • Respecta les errades dels altres.

CC Expressió

 • Usa adequadament el llenguatge: adopta l'estructura, el registre, el vocabulari... adients.
 • Empra la llengua vehicular de la matèria per expressar-se oralment i per escrit.
 • Empra la llengua vehicular de la matèria quan parla amb els companys.
 • Té facilitat per comunicar-se a través de diferents mitjans: musical, artístic, científic, digital...
 • Utilitza un to de veu adient.

CC Argumentació

 • Sap defensar amb exemples, tesis, estadístiques... les seves aportacions.
 • Accepta positivament les crítiques constructives.

CC Comprensió

 • Entén els enunciats i els textos corresponents al seu nivell.
 • Comprèn diferents llenguatges: musical, artístic, científic, digital...

creativitat

CT

CT Superació

 • És capaç d'esforçar-se o concentrar-se en la tasca.
 • Té capacitat per fer recerques i afavorir l'autoaprenentatge.

CT Eficiència

 • Optimitza els recursos que té a l'abast.
 • Sap relacionar conceptes de matèries diferents.
 • Aporta propostes realitzables.

CT Originalitat

 • No copia, sinó que cerca itineraris ideològics, creatius i expressius originals, sense por a les innovacions.
 • Té cura de la forma i de l'estètica.

CT Autonomia

 • Demostra iniciativa.
 • És eficaç a l'hora de fer feina individualment.

crítica lògica

cl

CL Investigació

 • Extreu conclusions argumentades de contrastar diferents fonts.
 • Exposa les crítiques de manera constructiva.
 • Investiga diferents maneres d’enfocar i resoldre una situació.

CL Avaluació

 • Té capacitat per avaluar objectivament.
 • Aprèn de les errades pròpies i dels altres.

CL Coneixements

 • Interioritza els coneixements adquirits.
 • Aplica recursos adquirits en el procés d'aprenentatge.

CL Reflexió

 • Rebat amb arguments fonamentats.
 • Té capacitat de reflexió.
 • Relaciona processos de causa i efecte.