Eleccions al Consell Escolar

Aquest trimestre hem de celebrar eleccions per renovar parcialment el Consell Escolar.

El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents membres de la comunitat escolar:equip directiu, professorat, alumnat, pares i mares d’alumnes, personal d’administració i serveis, administració local, i organitzacions empresarials.

El Consell Escolar és l’encarregat d’avaluar la Programació General Anual, conèixer les candidatures a la direcció i els projectes presentats, participar en la selecció del director, informat sobre l’admissió d’alumnat, conèixer la resolució de conflictes disciplinaris, proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència del centre, promoure la conservació i renovació de les instal·lacions, analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes, elaborar propostes i informes per iniciativa pròpia o a petició de l’Administració competent, sobre el funcionament del Centre i la millora de la qualitat de la gestió. El Consell Escolar es reuneix al manco un pic cada trimestre , i sempre a principi i final de curs.

L’opinió i el punt de vista de tota la comunitat educativa és molt important i per això volem animar-vos a presentar la vostra candidatura. Ja podeu omplir l’imprès a la Secretaria de l’institut, personalment, fins el 26 d’octubre a les 12:00h.

Dates més importants del calendari electoral

 • 16 d'octubre de 2018: Exposició pública dels censos provisionals. Inici del període de presentació de les candidatures.
 • 19 d'octubre de 2018: a les 12 h fi del termini de reclamacions als censos provisionals.
 • 23 d'octubre de 2018: publicació dels censos definitius.
 • 26 d'octubre de 2018: A les 12 h final del termini de presentació de candidatures que es farà per escrit a la secretaria del centre.
 • 7 de novembre de 2018: Publicació de les candidatures provisionals i dels resultats del sorteigs de les meses electorals.
 • 9 de novembre de 2018: A les 12 h fi de termini de reclamacions de candidatures provisionals.
 • 14 de novembre de 2018: Publicació de les candidatures definitives i inici vot per correu. Podeu recollir i lliurar els sobres amb la papereta i la fotocòpia del DNI a la secretaria del centre.
 • 19 de novembre de 2018: Fi del termini perquè pares i mares sol·licitin els sobres i les paperetes per votar per correu.
 • 20 de novembre de 2018: Eleccions de l'alumnat.
 • 21 de novembre de 2018: Eleccions del professorat i el personal d'administració i serveis.
 • 22 de novembre de 2018: Eleccions de pares/mares/tutors de 12:45 a 20h al centre.
 • 29 de novembre de 2018: Sessió de constitució del nou Consell Escolar.