Què és el PEI?

Què és el PEI?

PEI és un programa d’estudis integrats entre l’IES Joan Maria Thomàs de Palma i el Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca. Permet cursar ESO o qualsevol modalitat de batxillerat alhora que els ensenyaments professionals del Conservatori.

Qui, quan i com ho pot sol·licitar?

Està destinat a l'alumnat matriculat a qualsevol curs d’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS del Conservatori de Música i Dansa.

Si se sol·licita per primera vegada

Per entrar al PEI, l’alumnat haurà de presentar doble sol·licitud en els terminis establerts: una, al seu centre adscrit com a estudis ordinaris; i una altra d’admissió, al centre IES Joan Maria Thomàs com a programa PEI.

Continuïtat dins el PEI

Per defecte, tot l’alumnat segueix dins el programa PEI, fins i tot, si han acabat els estudis professionals de música o dansa.

Sortida del PEI

La sortida del programa és immediata quan un/una alumne/a es dóna de baixa al Conservatori o sol·licita la baixa del programa PEI. Si aquest fet succeeix a mitjan curs, l’IES Joan Maria Thomàs assegura una plaça a l’alumne als estudis ordinaris del seu centre.

Avantatges del PEI

  • L’alumnat PEI forma part d’un mateix grup classe dins el centre.
  • A l’IES tenen els horaris de tal forma que acaben tots alhora i després són acompanyats al Conservatori per un professor.
  • Al Conservatori tenen un horari especial per a les seves classes i són els primers en elegir les hores individuals.
  • La coordinació dels dos centres permet que aquests alumnes puguin cursar els dos estudis amb uns horaris compactes i gaudir de més temps lliure per a l’oci.

Horari

PEI Música

L’horari general a l’IES és de 8.00 a 13.05 cada dia de la setmana. Exceptuant 2n d’ESO, un dia a la setmana, acaben a les 15h, i 4t d’ESO, un dia a la setmana, acaben a les 14h. Aquest dia, que tenen més hores a l’IES, està coordinat amb l’horari del Conservatori i no tenen classes col·lectives.

PEI Dansa

Si cursen 1r o 2n de Professional de Dansa, l’horari a l’IES és de 8.00 a 13.05 cada dia de la setmana.

A partir de 3r de Professional de Dansa, les classes a l’IES estan dividides en dos intervals: de 8.00 a 10.45 i de 16.30 a 18.30 o 19.30 (segons el dia i nivell a l’IES).

Convalidacions

Convalidar una assignatura significa no cursar-la perquè se n’ha fet o s'està fent una d’anàloga a l’altre centre.

· Les assignatures que es convaliden no computen a la mitjana, no tenen valor numèric al butlletí. Les convalidacions s’han de sol·licitar a l’IES o al Conservatori en presentar la matrícula de cada curs.

· L’alumnat d’ESO PEI està obligat a convalidar.

· L'alumnat de batxillerat PEI, que no vulgui o no pugui convalidar qualque assignatura, és possible que s'hagi de matricular a distància d'alguna específica.

Batxillerat combinat o reduït

Opcionalment, l’alumnat que cursi simultàniament 1r de batxillerat i 5è o 6è de professional o 2n de batxillerat amb 6è de professional, podrà sol·licitar cursar aquesta modalitat reduïda.

En aquest cas, únicament realitzarà 5 assignatures de batxillerat a cada un dels cursos, que serien: quatre assignatures comunes + la matèria obligatòria de modalitat.

S’obté el títol de batxillerat, una vegada s’hagin finalitzat els dos estudis, tant els de batxillerat com els de professional.

La nota mitjana de batxillerat serà la mitjana de les 10 assignatures cursades a l’IES i totes les matèries de 5è i 6è del conservatori.

Taula de convalidacions

IES Conservatori

Música I (1r ESO) 1r d'instruments o veu o 1r de Música (Dansa) (1r prof)

Música II (3r ESO) 1r d'instruments o veu o 1r de Música (Dansa) (1r prof)

Música (4t ESO) 2n d'instrument o veu o 2n de Música (Dansa) (2n prof)

Llenguatge i pràctica musical (1r batx) 3r d'instrument o veu o 3r Música aplicada a la dansa (3r prof)

Anàlisi musical I (1r batx) 2n Harmonia (4t prof)

Anatomia aplicada (1r batx) 1r i 2n Anatomia aplicada a la Dansa (6è prof)

Història de la música i de la dansa (2n batx) 1r i 2n Història de la Música o 2n Història de la dansa

Anàlisi musical II (2n batx) 1r Anàlisi o 1r Fonaments de la Composició (5e prof)


Normativa Conselleria

Per a més informació adreçau-vos a compei@iesjmthomas.eu