Tecnològic

Matèries comunes

Llengua Catalana i Literatura 3h

Llengua Castellana i Literatura 3h

Primera llengua estrangera 3h

Història d'Espanya 3h

Tutoria 1h


Matèries obligatòries

Matemàtiques II 4h

Física 4h

Dibuix Tècnic II 4h

Història de la Filosofia 3h


Matèries optatives (cal triar-ne una) 4h

Química

Geologia

Alemany

Tecnologia Industrial II

TIC II

Psicologia