Humanitats

Matèries comunes

Llengua Catalana i Literatura 3h

Llengua Castellana i Literatura 3h

Primera llengua estrangera 3h

Història d'Espanya 3h

Tutoria 1h


Matèries obligatòries

Llatí II 4h

Grec II 4h

Història de l'Art 4h

Història de la Filosofia 3h


Matèries optatives (cal triar-ne una) 4h

Psicologia

Alemany

TIC II

Imatge i so