Ciències Socials

Matèries comunes

Llengua Catalana i Literatura 3h

Llengua Castellana i Literatura 3h

Primera llengua estrangera 3h

Història d'Espanya 3h

Tutoria 1h


Matèries obligatòries

Matemàtiques Aplicades II 4h

Economia 4h

Geografia 4h

Història de la Filosofia 3h


Matèries optatives 4h

Història de l'Art

Alemany

Psicologia

TIC II

Imatge i so

Fonaments d'Administració i Gestió (FAG)