Ciències de la Salut

Matèries comunes

Llengua Catalana i Literatura 3h

Llengua Castellana i Literatura 3h

Primera llengua estrangera 3h

Història d'Espanya 3h

Tutoria 1h


Matèries obligatòries

Matemàtiques II 4h

Química 4h

Biologia 4h

Història de la Filosofia 3h


Matèries optatives (cal triar-ne una) 4h

Física

Geologia

Alemany

Tecnologia Industrial II

Dibuix Tècnic II

TIC II

Psicologia