Arts

Matèries comunes

Llengua Catalana i Literatura 3h

Llengua Castellana i Literatura 3h

Primera llengua estrangera 3h

Història d'Espanya 3h

Tutoria 1h


Matèries obligatòries

Fonaments de l'Art II 4h


Matèries troncals (cal triar-ne dues)

Cultura Audiovisual II 3h

Arts Escèniques 4h

Disseny 4h

Matèries optatives (cal trar-ne dues) 4h

Anàlisi musical II

Història de la Música

Imatge i so

Dibuix Artístic II

TIC