Ciències Socials

Matèries comunes

Llengua Catalana i Literatura 2,5h

Llengua Castellana i Literatura 2,5h

Primera llengua estrangera 3h

Filosofia 3h

Educació física 2h

Tutoria 1h


Matèries obligatòries

Matemàtiques Aplicades 4h

Economia 4h

Història del Món Contemporani 4h

Literatura Universal 3h


Matèries optatives (cal triar-ne una)

TIC 3h

Alemany 3h

Religió 3h