Ciències

Matèries comunes

Llengua Catalana i Literatura 2,5h

Llengua Castellana i Literatura 2,5h

Primera llengua estrangera 3h

Filosofia 3h

Educació física 2h

Tutoria 1h


Matèries obligatòries

Matemàtiques 4h

Física i Química 4h

Biologia o Dibuix Tècnic 4h


Matèries optatives (cal triar-ne dues)

Cultura Científica 3h

Tecnologia Industrial 3h

Alemany 3h

Religió 3h

TIC 3h