Arts

Matèries comunes

Llengua Catalana i Literatura 2,5h

Llengua Castellana i Literatura 2,5h

Primera llengua estrangera 3h

Filosofia 3h

Educació física 2h

Tutoria 1h


Matèries Obligatòries

Fonaments de l'Art 4h

Cultura Audiovisual 3h

Literatura univesal o Història del Món Contemporani 3h


Matèries optatives (cal triar-ne dues) 4h

Llenguatge musical

Anatomia

Religió

Dibuix Artístic

Volum

T IC

Anàlisi Musical