Estratègia Digital del Calamot.

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull les línies d’actuació per aconseguir l’assoliment de la  Competència Digital per part de l’Alumnat, els Docents i el Centre, a més de formalitzar la governança de la tecnologia a l’escola. 

Té  com a referent el Pla d’Educació Digital de Catalunya, on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic. 

Per assolir aquest objectius, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: Organitzatius, Metodològics, Curriculars i Comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua. 

La Comissió Digital actualment es troba immersa en l’elaboració de l’EDC . 

Durant  el període de temps que va  del 01 al 16 de Març hem participat com a centre en la enquesta SELFIE que valora la maduresa Digital del centre per part tots els seu membres. 

La diagnosi digital ens ofereix la possibilitat de valorar i proposar els nous objectius que en un periode de 3-4 anys ens proposem assolir. El següent pas serà la planificació, tant de recursos , temps i activitats que ens ajudaran a la implementació de la EDC.Per últim  l'avaluació de  l’ EDC. 

 


                                       Cultura Digital 


En l’apartat de Cultura Digital oferim un recull de totes aquelles activitats que fa el centre en l’ Àmbit Digital. 

Trobareu inicialment, un recull  les  documentacions disposa el centre de manera habitual : infografies, videotutorials, protocols, documentació, acords, etc. 

 A més també disposareu de :