Revis-TIC

Objectius generals del projecte

Aquest projecte té com objectiu posar en marxa i mantenir la revista del centre que ens faci entrar al CAP en l’era digital, responent a la demanda de l’APIMA i de l’Equip directiu. Dins uns paràmetres marcats pels demandants els alumnes triaran seccions, contingut, format, estètica…

Competències clau

Lingüística:

 • Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística
 • Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits diversos per comprendre’ls
 • Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement

Aprendre a Aprendre:

 • Escoltar activament
 • Identificar les paraules clau i les idees fonamentals
 • Adquirir nou vocabulari partint d'un context determinat.
 • Saber fer un pla de feina eficient i eficaç
 • Gestionar el temps a l'aula de forma adequada
 • Prendre decisions de manera conscient i argumentada
 • Ser responsable amb els compromisos establerts individual o col·lectivament.
 • Reconèixer allò que ha fet bé i allò que ha de millorar acceptant els errors i aprenent d'ells.

TIC:

 • Emprar editors de text.
 • Capturar, descarregar i editar imatges fixes i en moviment
 • Emprar eines i entorns virtuals que faciliten la realització d'activitats col·laboratives: wikis, documents compartits, plataformes de formació, xarxes,...
 • Citar les fonts
 • Transformar la informació de forma crítica segons la seva idoneïtat per als objectius marcats.

Continguts/ Activitats

Sessió dinàmica coneixença i sociograma

Presentació demanda

Xerrada Periodista (quines decisions s’han de prendre per tirar endavant una revista)

Veure exemples

Nom de la revista: el disseny gràfic canviarà amb cada edició

Tria seccions tenint en compte la demanda feta

Decàleg d’estil

Refrescar o aprendre el software

Textos periodístic, les seves característiques bàsiques: notícia, opinió, entrevista, minireportatge,

(classificar la barreja de característiques dels diferents textos periodístics; classificar exemples de textos)

Assignació de seccions per grups cooperatiu

Elaboració continguts

Criteris d’avaluació

Ser capaç de fer una tria de forma argumentada.

Ser capaç d’escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística

Ser capaç de fer i seguir un pla de feina

Ser capaç de cercar i gestionar informació

Ser capaç de complir els compromisos

Ser capaç d’emprar eines i entorns virtuals que faciliten la realització d'activitats col·laboratives

Aquest és un primer disseny que podrà sofrir variacions un cop es posi en pràctica.