Versiona una cançó

Objectius generals del projecte

La música és un llenguatge universal que està present a totes les cultures. T’agradaria conèixer el món dels instruments musicals i fer música en grup? En aquest projecte us volem animar a descobrir les vostres capacitats musicals i us donem la possibilitat de crear la vostra pròpia maqueta, fent diferents versions d’una cançó. Així, no sols mostrareu les vostres habilitats com a intèrprets, sinó també sereu capaços d’editar, enregistrar i mesclar digitalment diferents arxius d’àudio.

Competències clau

APRENDRE A APRENDRE:

Mostrar una actitud positiva envers l'aprenentatge

Escoltar activament

Mantenir la concentració / Estar centrat en el que s'està fent

Adquirir nou vocabulari partint d'un context determinat.

Gestionar el temps a l'aula de forma adequada.

Prendre decisions de manera conscient i argumentada.

Ser puntual en el lliurament de feines.

Aprendre dels altres i amb els altres

De gestionar les seves emocions

Reconèixer allò que ha fet bé i allò que ha de millorar acceptant els errors i aprenent d'ells..

LINGÜÍSTICA:

Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement.

Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística

Produir textos orals de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística (DISCURS)

Aplicar el diàleg i exercitar totes les habilitats que comporta.(DIÀLEG)

TIC

Construir coneixement significatiu mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d'instruments i aplicacions digitals.

Utilitzar les aplicacions d'edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals.

Continguts/ Activitats

  • Activitat inicial. Després d’una roda de presentació amb percussió corporal, cada alumne omplirà una fitxa explicant el motiu de perquè ha triat aquest projecte i quines són les seves expectatives, si té coneixements musicals i sona algun instrument, quins són els seus gustos musicals, etc., així també, farà vàries propostes de cançons que li agradaria interpretar.
  • Elecció grups (màxim 5-mínim 3)
  • Tria del repertori entre els components del grup de manera consensuada.
  • Treball sobre la partitura elegida. Estudi melòdic, rítmic, formal i assaig instrumental.
  • Elecció dels instruments que participaran en la nostra versió.
  • Gravació de diferents qualitats del so a partir del propi entorn personal.
  • Recerca en freesound.org o altres pàgines d’Internet i descàrrega de diferents efectes sonors o sons d’instruments que podrem emprar en la nostra versió.
  • Gravació de la versió de la cançó.
  • Edició i mescla, juntament amb els efectes sonors que hem enregistrat, de la versió en el programa Audacity.
  • Finalment, de les diferents versions, el grup elegirà aquella que li agradi més.


Criteris d’avaluació

- Participar en la interpretació en grup d’una peça vocal i/o instrumental, adequant la pròpia interpretació a la del conjunt i assumint diferents rols.

- Gravar exemples de les diferents qualitats del so a partir del entorn personal de cada alumne.

- Discriminar auditivament les qualitats del so.

- Valorar la importància del silenci com a condició prèvia per a l’existència de la música i com a element d’harmonia en relació amb un mateix i amb els altres.

- Fer ús dels recursos informàtics en el procés de creació musical.

- Ser capaç de respectar les normes bàsiques de la interpretació musical: silenci, atenció al director, audició interior, memòria i adequació al conjunt.

- Conèixer aspectes musicals bàsics.

- Valorar la capacitat de concentració, atenció i de presa de decisions.

- Saber utilitzar diferents mitjans audiovisuals i tecnologies de la informació.

- Tenir criteri propi alhora d’escollir els elements sonors.

Aquest és un primer disseny que podrà sofrir variacions un cop es posi en pràctica.