Robòtica

Objectius generals del projecte

 • Que els estudiants s’iniciin en la programació i la robòtica amb un projecte senzill que els permeti també treballar de forma transversal les àrees STEAM.
 • Es pretén fomentar en l’alumnat la curiositat intel·lectual, la seva autonomia i la seva responsabilitat i compromís social i mediambiental.
 • Es resoldran problemes de manera divertida i creativa, sempre amb el procés tecnològic com a referència.

Competències clau

LINGÜÍSTICA:

 • Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement.
 • Produir textos orals de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística.
 • Aplicar el diàleg i exercitar totes les habilitats que comporta.

APRENDRE A APRENDRE:

 • Desenvolupar la curiositat i motivació per a aprendre i millorar.
 • Organitzar-se, plantejar i resoldre el projecte i els reptes proposats.
 • Escoltar activament
 • Adquirir nou vocabulari partint d'un context determinat.
 • Gestionar el temps a l'aula de forma adequada.
 • Ser responsable amb els compromisos establerts individual o col·lectivament.
 • Aprendre dels altres i amb els altres
 • Reconèixer allò que ha fet bé i allò que ha de millorar acceptant els errors i aprenent d'ells.
 • Prendre decisions de manera conscient i argumentada.

TIC:

 • Resoldre problemes reals o versemblants i interpretar situacions de la vida quotidiana.
 • Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals.
 • Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu i permanent: documents, wikis, blogs, entorns virtuals d’aprenentatge, recursos per a l’aprenentatge formal i no formal a la xarxa..
 • Construir coneixement significatiu mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d'instruments i aplicacions digitals.
 • Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge amb eines digitals de producció i publicació.
 • Utilitzar les aplicacions bàsiques de programació, simulació electrònica, CAD, d’ofimàtica, d'edició multimèdia per a produccions de documents digitals….
 • Conèixer i utilitzar robòtica i programació.

Continguts/ Activitats

Visualització dels vídeos “Ens allotgem a l'hotel japonès gestionat íntegrament per robots”i “Moly, l'increïble robot de cuina que imita als millors chefs”.

Debat/enquesta sobre la introducció dels robots a la societat actual i si substituiran o no a les persones.

Activitat inicial: (petit grup o parella)

 • Presentació elements bàsics d’un robot: sensors, actuadors, microprocessador i memòria: es pot fer un robot senzill amb un sensor i un motor (per exemple un tribot i una barrera d’accés amb sensor ultrasònic).
 • Introducció a la programació visual amb blocs i a l’entorn de programació LEGO Mindstorm EV3.Primeres nocions de programació i estructures de repetició

Activitat coneixement actuadors: (petit grup o parella)

 • Funcionament de servomotors gros i mitjà.

Activitat coneixement altres sensors: (petit grup o parella)

 • Funcionament de sensors contacte, so i de color.

Activitat REPTE: (grup 4 o 6 estudiants)

 • Possibilitats: Braç robotitzat, Selector de residus, Magatzem automatitzat, Identificació i eliminador de cèl·lules cancerígenes, Aparcament automatitzat, Elevador intel·ligent, Control climàtic d’un edifici, Plaques solars auto orientables… O PROPOSTES PRÒPIES
 • Procediment, plantejament i seqüenciació (TEMPORALITZACIÓ I DOCUMENTACIÓ A GENERAR)

Exposició dels robots implementats

Preparació informació audiovisual necessària i exposició.

Criteris d’avaluació

Comprendre i fer un seguiment d’un text instructiu.

Aplicar conceptes matemàtics i científics a la resolució.

Poder manejar amb soltesa la interfície de la plataforma de programació.

Ser capaç de traduir amb èxit el llenguatge natural a codi.

Ser capaç de muntar amb destresa l’estructura dissenyada i els mecanismes necessaris per a aconseguir el moviment i el funcionament del robot, segons uns requisits previs.

Poder programar el moviment d’un robot d'acord amb uns requisits previs.

Utilitzar amb destresa arxius i carpetes, emmagatzemar de forma organitzada els seus treballs.

Ser capaç d’organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge amb eines digitals de producció, emmagatzematge i publicació

Mostrar hàbits de treball individual, esforç, responsabilitat, autonomia, organització, curiositat i interès per aprendre.

Ser capaç de treballar en grup.

Aquest és un primer disseny que podrà sofrir variacions un cop es posi en pràctica.