Let's read and play

Objectius generals del projecte

Gaudir de la lectura i promoure la reflexió compartida a partir d’una novel·la des del joc i el treball cooperatiu.

Competències clau

APRENDRE A APRENDRE

Mostrar predisposició a millorar

Escoltar activament

Mantenir la concentració / Estar centrat en el que s'està fent

Adquirir nou vocabulari partint d'un context determinat.

Gestionar el temps a l'aula de forma adequada.

Incorporar i compartir aprenentatges realitzats fora de l'institut.

Ser responsable amb els compromisos establerts individual o col·lectivament.

Ser puntual en el lliurament de feines.

Aprendre dels altres i amb els altres

De gestionar les seves emocions

Reconèixer allò que ha fet bé i allò que ha de millorar acceptant els errors i aprenent d'ells..

C LINGÜÍSTICA:

Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits diversos per comprendre’ls

Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística

Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals diversos (ESCOLTAR)

Produir textos orals de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística (DISCURS)

C DIGITAL:

Utilitzar les aplicacions d'edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals.

Continguts/ Activitats

  • Elaboració del diari de lectura, per parelles (scrap).
  • Elaboració de comodins bons i dolents (canva).
  • Elaboració dels premis i insígnies (canva.)
  • Lectura silenciosa la darrera hora de projecte de la setmana…
  • Realització dels reptes , en parella. Cada parella intentarà acumular el màxim nombre de punts i per açò s’esforçarà a poder realitzar el màxim de tirades . Cada setmana s’avança en la lectura dels diferents capítols de la novel·la i es canvia de parella.
  • Realització de reptes amb més dificultat que permeten aconseguir doble reconeixement.
  • Kahoots setmanals de control de seguiment de la lectura (avaluació de la comprensió lectora).
  • Repte final.
  • Autoavaluació final
  • Avaluació del projecte i l’experiència lectora gamificada.

Criteris d’avaluació

-Ser capaç de fer feina en parella de manera col·laborativa.

-Ser capaç de mantenir i desenvolupar l’escolta atenta i el respecte per les opinions diverses, en el marc d’una tertúlia literària i dialògica.

-Ser capaç de comprendre, interpretar i valorar textos orals propis de l’àmbit personal, acadèmic/escolar i social.

-Saber valorar la importància de la conversa en la vida social mitjançant la pràctica d’actes de parla: contant, descrivint, opinant, dialogant..., en situacions comunicatives pròpies de l’activitat escolar.

-Ser capaç de parlar en públic, en situacions formals i informals, de forma individual o en grup.

-Ser capaç de participar i valorar la intervenció en debats, col·loquis i converses espontànies.

-Ser capaç de reproduir situacions reals o imaginàries de comunicació que potenciïn el desenvolupament progressiu de les habilitats socials, l'expressió verbal i no verbal i la representació de realitats, sentiments i emocions.

-Ser capaç d’escriure textos breus en relació amb l'àmbit d'ús.

-Ser capaç d´aplicar els coneixements sobre la llengua i les seves normes d’ús per resoldre problemes de comprensió de textos orals i escrits i per compondre i revisar progressivament i de manera autònoma els textos propis i aliens, a més d’utilitzar la terminologia gramatical necessària per explicar els diversos usos de la llengua.

-Ser capaç de llegir i comprendre obres de la literatura anglesa juvenil, properes als gustos i aficions dels alumnes, i mostrar interès per la lectura.


Aquest és un primer disseny que podrà sofrir variacions un cop es posi en pràctica.