Característiques del centre i trets d’identitat

El 5 de desembre de 1986 es va inaugurar el centre de formació professional, l’IFP “Santa Ponça”, el qual disposava de dos edificis, un amb aulari i l’altre amb les instal·lacions de cuina. Quatre anys després, concretament el 15 de juny de 1990, es va inaugurar l’Institut de Batxillerat Santa Ponça, un edifici amb capacitat per més de 24 aules per al BUP i batxiller. Pel decret 720/1993 de 7 de maig, es va crear l’Institut d’Educació Secundària “Calvià” mitjançant la conversió en un centre únic dels instituts de batxillerat i de formació professional. Així, la història més recent de l’IES CALVIÀ començà en el curs 1993-94. El nostre centre està situat a la localitat de Santa Ponça (municipi de Calvià), una zona costanera i turística del sudoest de l’illa de Mallorca, amb una població dedicada principalment al sector dels serveis.

  • La majoria dels alumnes provenen de les localitats de Santa Ponça i Peguera. El total d’alumnes oscil·la, en funció del curs acadèmic, entre els 950 i els 1050. En l’actualitat i en general, els alumnes presenten pocs hàbits de feina, especialment fora del centre (a casa seva), i gran part d'ells dediquen el seu temps d'oci a activitats esportives, jugar amb l'ordinador o simplement a passejar pel carrer amb els amics. Mostren poc interès per activitats culturals o per la lectura. El grau d'absentisme injustificat és baix, i les causes més habituals justificades són els viatges familiars. Tenim aproximadament entre un 10 i un 15% d'alumnat estranger de procedència diversa.

Habitualment, el centre disposa de 6 unitats de primer d' ESO, 6 unitats de segon d' ESO, 6 unitats de tercer d' ESO, 5 unitats de quart d' ESO, 6 unitats de batxillerat (repartides entre 3 de primer i 3 de segon), 1 programa de formació professional bàsica (FPB), 2 programes de formació professional de grau mitjà i 4 de grau superior, a més de la formació professional dual. La distribució de les unitats, principalment en ESO, pot variar en funció de les estratègies docents proposades per l’equip directiu.

L’institut de Calvià consta de 4 edificis pedagògics (anomenats A, B, C i D) i una dependència externa al centre: el poliesportiu municipal Galatzó.

  • L’Edifici A, que té l’entrada per la Carretera Santa Ponça Calvià 6, disposa de:

  • consergeria, administració, secretaria, direcció, caporalia, departaments didàctics, aules d’ESO, tallers de tecnologia, aules d’informàtica i laboratoris de biologia, física, química i un aula de plàstica, gimnàs, vestuaris, sala d’actes i bar.

  • L’Edifici B, que té l’entrada per l’avinguda de Son Pillo 1, consta de: departaments didàctics, biblioteca, aules de batxillerat, aules d’FPB, aules de cicles formatius, aules d’informàtica i laboratoris de biologia, aules d’estudi, aula de plàstica i departament d’EOEP (equip d’orientació d’educació primarenca) de 0-3 anys.

  • L’Edifici C disposa de: departament didàctic d’Hoteleria, aules i cuines d’hoteleria i bugaderia.

  • L’Edifici D disposa de: sala multiusos (actualment ocupada per l’aula-matèria i el departament de música).

També disposam dels següents serveis complementaris: transport escolar (que depen de la Conselleria d’Educació i Cultura) i cafeteria.

L’IES Calvià està envoltat d’un entorn amb molts espais verds.

Valors i objectius educatius. Prioritats d’actuació

VALORS

Som un centre públic.

Som un centre educatiu, sostingut amb fons públics, on s'imparteix ensenyament secundari tant obligatori (ESO) (12-16 anys) com no obligatori (Batxillerat), així com ensenyaments de formació professional (cicles formatius de grau mitjà i superior) i altres programes educatius de règim general. Pretenem garantir el principi d’igualtat d’oportunitats en educació, el que implica haver de posar en marxa mesures positives perquè les desigualtats i desavantatges socials o culturals que determinats alumnes pateixen no acabin convertint-se en desigualtats educatives.

Som un centre on respectem la pluralitat ideològica i els valors democràtics.

Volem ser un centre on es respectin i s’escoltin totes les opcions polítiques no violentes ni totalitàries, i on es fomentin els valors democràtics i les formes d’actuar que se’n deriven. Tractem de fer del nostre centre un àmbit adient per a la participació ciutadana i un lloc on la solidaritat i la responsabilitat siguin els referents de les nostres accions.

Som un centre aconfessional.

Pretenem ser un centre on es respectin les confessions religioses de tots els membres de la comunitat escolar, així com les conviccions racionalistes que des del respecte i la tolerància opten per la interpretació científica de les persones i del món. No admetrem cap tipus de discriminació per motius religiosos.

Som un centre on la nostra llengua vehicular és el català.

A partir de la legislació vigent i de la realitat sociocultural que envolta el centre, volem que la llengua catalana sigui la llengua vehicular de comunicació interna i externa. També ens esforçarem per donar a conèixer la història i la cultura de les Illes Balears. El nostre projecte lingüístic tendrà com a objectiu fonamental aconseguir que tot l’alumnat assoleixi, en acabar el període d’escolarització obligatòria, la competència lingüística en català i en castellà i, almenys, en una llengua estrangera.

Som un centre no discriminador, multicultural i solidari.

El respecte a la persona, sigui quin sigui el seu gènere i la seva orientació sexual, la seva raça, el seu origen, la seva condició econòmica, social i cultural, les seves creences i la forma d’obrar, sempre que estiguin dins les normes de convivència, és un dels objectius principals del nostre model educatiu. Tenim el compromís d’aconseguir una educació no sexista i oberta al fet multicultural, que considerem com a una aportació del nostre alumnat i un enriquiment per a tots els estaments de la comunitat educativa. Diem NO a les injustícies i a les desigualtats.

Som un centre participatiu.

Pretenem fer un centre on sigui possible la participació efectiva, de tots els membres de la comunitat escolar, en tots els processos de gestió i d’organització establerts per la normativa vigent. És molt necessària i fonamental la participació dels pares i mares i dels alumnes. Pretenem que el nostre centre sigui un lloc de difusió social, cultural i esportiva, per la qual cosa establirem i consolidarem les relacions amb les institucions i les associacions del nostre entorn.

Som un centre ecoambiental i promotor de la salut.

Fomentarem els coneixements, els procediments i les actituds que afavoreixin la conservació i la millora de l’entorn natural més proper que ens envolta. Així, impulsarem totes aquelles accions que tenguin un valor mediambiental immediat, com ara l’estalvi energètic, el reciclatge de paper, l’estalvi d’aigua, el treball en els horts ecològics del centre, etc. D’altra banda, la promoció de la salut individual i col·lectiva, psíquica o física, de les persones que formen la comunitat escolar serà també un objectiu prioritari.


Som un centre que dóna atenció a la diversitat.

Pretenem que el centre pugui donar resposta, a través de diferents programes educatius, a la heterogeneïtat de l’alumnat que ens trobam actualment. Es dissenyaran estratègies didàctiques, es fomentarà la intervenció de personal especialitzat de suport, etc., per tal de què tots els alumnes puguin tenir un procés d’ensenyament-aprenentatge objectiu, competent i integral.


Som un centre amb una línia metodològica centrada en la persona de l’alumne, en la realitat quotidiana i en la disciplina.

El procés d’ensenyament i aprenentatge se centra en la persona de l’alumne/a, en les seves capacitats i qualitats, en les seves formes de fer i d’aprendre i en les seves necessitats. Tractarem d’oferir-li una formació integral, orientada a la vida i funcional, partint de continguts i procediments útils per a l’aprenentatge, normes i hàbits per a la socialització, i actituds i valors positius tant en relació als altres, com en relació amb ell/a mateix/a. Serà un tret fonamental en el procés d’ensenyament-aprenentatge l’estudi de les diverses àrees a partir de la realitat més propera i la relació dels continguts amb el món del treball i de la vida activa.