Disclaimer

  • De basisschool Veertjesplein Heirbrug Lokeren levert alle mogelijke inspanningen om op deze website actuele en betrouwbare informatie te verschaffen. De school behoudt het recht deze informatie op eender welk moment te wijzigen en dit zonder voorafgaandelijke verwittiging.
  • De school kan echter niet garanderen dat de informatie op de website juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. Derhalve aanvaardt de school geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de aangeboden of doorverwezen informatie of door het gebruik van de aangeboden diensten, noch voor enige schade (in welke vorm dan ook) of derving, direct of indirect veroorzaakt door het gebruik ervan.
  • De school biedt geen garanties voor het beschikbaar zijn van de site, noch van de sites waarnaar doorverwezen wordt. Derhalve aanvaardt de school geen enkele aansprakelijkheid voor het al of niet functioneren van deze site of van sites waarnaar doorverwezen wordt. Tevens kan de school niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele virussen op de site of de server die de informatie toegankelijk maakt, noch voor eender welke andere programma's en/of data die vanaf deze site of vanaf een doorverwezen site afgehaald worden.
  • De school besteedt grote zorg aan het naleven auteursrechten en bronvermeldingen. Eventuele klachten of opmerking over mogelijke inbreuken op deze of andere wettelijke bepalingen, of over inbreuken op rechten van derden kunnen gericht worden aan de directie.
  • Foto's gepubliceerd op deze website worden ter goeder trouw en met de vereiste zorg gepubliceerd. Indien de personen die op de foto's voorkomen of indien de ouders van personen die op de foto's voorkomen wensen dat zij of hun kind niet worden gepubliceerd, kunnen de school verzoeken deze foto's aan te passen of te verwijderen zodat zij of hun kind niet herkenbaar zijn. Dit kan schriftelijk of via mail aan de directie.
  • Deze website en de inhoud ervan wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is exclusieve eigendom van de school. De inhoud van deze website mag gebruikt worden voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Ieder ander gebruik of wijziging ervan is verboden. De school behoudt in elk geval alle rechten op de website en de inhoud daarvan.
  • De school hecht grote waarde aan de privacy van haar gebruikers en verbiedt daarom spam. Het is niet toegestaan om gebruikers van deze website ongevraagd e-mail te versturen of ongevraagd toe te voegen aan elektronische verzendlijsten. Indien de school hierop toch inbreuken vaststelt zullen wij genoodzaakt zijn om alle privacy-gegevens van de in de website opgenomen personen te beveiligen of deze eventueel te verwijderen.