VISIE

In onze school staan 5 krachtlijnen centraal, die we in onze dagelijkse werking met de kinderen waarmaken met het volledige team. Hieronder kan je de visie in beknopte versie terugvinden. Wie de volledige versie graag wil doornemen, kan terecht bij de directie.


(1) Onze schooleigen identiteit

We baseren ons op een eigentijds-christelijke visie om onze kleuters te helpen groeien tot jongeren met verantwoordelijkheidszin. Vanuit evangelische inspiratie geven we waarden door zoals openheid en respect, geduld en begrip, hulpvaardigheid, solidariteit, vergevingsgezindheid, en aandacht voor al wie op welke manier ook kansarm is. We hechten veel belang aan verdraagzaam en respectvol zijn ten opzichte van mensen met een andere levensbeschouwing en mensen uit andere culturen.


(2) Opvoeding en onderwijs: mag het iets meer zijn?

We vinden het belangrijk dat onze kleuters niet alleen rijke leerinhouden meekrijgen, maar dat ze groeien als volledige persoon (hoofd, hart en handen). We begeleiden hen graag in hun groei naar zelfstandigheid door

  • kennis (taal, rekenen,...) en vaardigheden (creativiteit, …) bij te brengen
  • attitudes (beleefdheid, assertiviteit, eerlijkheid, verantwoordelijkheidszin, zelfstandigheid, orde, zorg voor het milieu, …) en sociale vaardigheden (samenwerken, rekening houden met anderen, …) te ontwikkelen
  • psychomotorische vaardigheden (handvaardigheid, sport, …) en verwante attitudes (spelregels naleven, doorzettingsvermogen, teamgeest, …) te verwerven.

(3) Een doeltreffende didactische aanpak

We zorgen voor een krachtige leeromgeving die de leerlingen op hun niveau actief bij het onderwijsleerproces betrekt, die hun inbreng benut en aanzet tot reflectie. Er is in ons team permanente aandacht voor nieuwe pedagogische inzichten en we stimuleren de kinderen om steeds meer verantwoordelijkheid te nemen in het eigen leerproces.

Voor de samenstelling van onze klasgroepen werken we vanuit een visie rond klassamenstelling. Voor meer info kan u steeds terecht bij de directie.


(4) Een warme school met zorg voor ieder kind

Onze school wil een plaats zijn waar kinderen zich thuis, aanvaard en betrokken voelen. We willen optimale onderwijskansen bieden aan alle kinderen, o.a. door extra aandacht en zorg te geven aan wie het nodig heeft. We dragen álle kinderen een warm hart toe en verzekeren hen (en hun ouders) een deskundige begeleiding.


(5) Een gemeenschappelijk project binnen de scholengemeenschap

We streven een goede samenwerking na met alle participanten van de scholengemeenschap, gebaseerd op overleg en inspraak. We werken daarbij bv. aan een vlotte samenwerking tussen directies en leerkrachten van de verschillende scholen, een vertrouwensrelatie met de ouders en een goede relatie met de lokale (geloofs-)gemeenschap.