แนวคิดในการสร้าง Portfolio ออนไลน์

Google Sites

คือ โปรแกรมของ Google ที่ให้บริการสร้างเว็บไซต์ฟรี สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ง่ายปรับแต่งรูปลักษณ์ได้อย่างอิสระและสามารถรวบรวมความหลากหลายของข้อมูลไว้ในที่เดียวเช่น วิดีโอ, รูปภาพ, ปฏิทิน, เอกสาร อื่นๆ

ดังนั้น Google Sites จึงเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์ ของนักเรียนได้ง่ายที่สุด ซึ่งสามารถเก็บประวัติการศึกษา ผลงาน กิจกรรม และใบประกาศ

อ้างอิง : โสภณัส แซ่ฝ้า (2016-2017) Google Site (ออนไลน์)

สืบค้นจาก : https://sites.google.com/site/

maxjackmin/ googlesites_link (8 มิ.ย. 61)