การเข้าห้องเรียนออนไลน์ นักเรียนต้องใช้ Email : ..........@hwn.ac.th ของนักเรียนเท่านั้น ตัวอย่างเช่น (std12345@hwn.ac.th)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รหัส (เข้าห้องเรียนออนไลน์)

ม.1/9 รหัส( b1mgz5 )

ม.4/10 รหัส( zut2ywt )

ม.1/10 รหัส( ihr0ck )

ม.4/11 รหัส( f75fctp )

ม.1/11 รหัส( evc2ef8 )

ม.4/12 รหัส( 2p05gu )

ม.1/12 รหัส( qw5v4z )


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

รหัส (เข้าห้องเรียนออนไลน์)

ม.1/9 รหัส( t492yh )

ม.4/10 รหัส( glvfb7t )

ม.1/10 รหัส( e3hbvx )

ม.4/11 รหัส( ku2a1h )

ม.1/11 รหัส( macp3lg )

ม.4/12 รหัส( lbjs8t )

ม.1/12 รหัส( yrissqy )


คู่มือบอกวิธีการเข้าห้องเรียนออนไลน์

คู่มือ

นักเรียนยังไม่มี Email (.....@hwn.ac.th) หรือจำรหัสผ่านไม่ได้

สามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอ Email หรือรหัสผ่านใหม่ ได้ ตามแบบฟอร์มที่ปรากฏด้านล่างนี้

แสดงรายชื่อ E-mail ที่ทำการแก้ไข เรียบร้อยแล้ว

Classroom Email/จำรหัสผ่านไม่ได้ (การตอบกลับ)