Ysgol Maes y Gwendraeth

Pennaeth/Head Mr. Wyn Evans

74 Heol Y Parc, Cefneithin, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA14 7DT. 01269 833900 swyddfa@maesygwendraeth.org

NOSON AGORED BLWYDDYN 6

Penderfynwyd cynnal dwy noson agored i flwyddyn 6 eleni sef nos Fawrth, 4ydd Hydref a nos Iau, 6ed Hydref. Bydd y ddwy noson yn dechrau gyda chyflwyniad yn neuadd yr ysgol am 5 o'r gloch. Mae'r wybodaeth wedi cyrraedd yr ysgolion cynradd ynglŷn â pha noson sydd angen i'r disgyblion fynychu. Edrychwn ymlaen i'ch croesawu.


YEAR 6 OPEN EVENING


It has been decided that we will hold two open evenings for year 6 this year which are Tuesday 4th October and Thursday 6th October. Both nights will start with a presentation in the school hall at 5 o'clock. The information has reached the primary schools regarding which night the pupils need to attend. We look forward to welcoming you.


Mae ein hymddygiad ni’n effeithio ar bawb a phopeth.
Gall athro ddim addysgu a gall disgybl ddimdysgu mewn dosbarth pan fod lleiafrif ynymddwyn yn sarhaus a heb barch.
Mae ymddygiad ein disgyblion heddiw yndylanwadu ar eu yfory.


Our behaviour affects everyone and everything.
A teacher cannot teach and a pupil cannot learn in a class when a minority behaves offensively and without respect.
The behaviour of our pupils today influences their tomorrow.

Gweithio o gartref i ddisgyblion // Home learning for pupils

Disgyblion - Cliciwch ar y botwm isod am ffurflen gefnogol (materion emosiynol, cymdeithasol, meddyliol a diogelwch disgyblion yn unig)

Ymatebion trwy ebost Outlook @Hwbmail.net yn ystod y tymor yn unig.

Pupils - Click below for access to the pupil support form (pupil's emotional, social, mental, and safeguarding issues only)

Responses via Outlook email @Hwbmail.net during term time only.

Y Safle

Cyfoeth Bywyd Addysg

Cyfoeth Bywyd Addysg