Ysgol Maes y Gwendraeth

Pennaeth/Head Mr. Wyn Evans

74 Heol Y Parc, Cefneithin, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA14 7DT. 01269 833900 swyddfa@maesygwendraeth.org

Cliciwch ISOD - Gweithio o gartref i ddisgyblion // Home learning for pupils - Click BELOW

Disgyblion - Cliciwch ar y botwm isod am ffurflen gefnogol (materion emosiynol, cymdeithasol, meddyliol a diogelwch disgyblion yn unig)

Ymatebion trwy ebost Outlook @Hwbmail.net yn ystod y tymor yn unig.

Pupils - Click below for access to the pupil support form (pupil's emotional, social, mental, and safeguarding issues only)

Responses via Outlook email @Hwbmail.net during term time only.

Newyddion CORONAVIRUS News

Prydau Ysgol am Ddim - Free School Meals

Neges oddi wrth yr Awdurdod Addysg:

Gwybodaeth ynghylch dosbarthu prydau ysgol am ddim, dilynwch y linc:

http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/03/parhau-i-ddarparu-prydau-ysgol-am-ddim/#.Xnoy78j7RPY

Message from the Local Authority

Information regarding the distribution of free school meals can be found via the following link:

http://newsroom.carmarthenshire.gov.wales/2020/03/continuing-the-provision-of-free-school-meals/#.Xnoy_Mj7RPY


Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru // Children’s Commissioner for Wales office

Ffyrdd fforddiadwy a hawdd i wneud hwyl gartref, a lles cyffredinol.

Affordable and easy ways to make fun at home and general household wellbeing.

Y Safle

Cyfoeth Bywyd Addysg

Cyfoeth Bywyd Addysg