Ysgol Maes y Gwendraeth

Pennaeth/Head Mr. Wyn Evans

74 Heol Y Parc, Cefneithin, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA14 7DT. 01269 833900 swyddfa@maesygwendraeth.org

Hysbysiad / Notice COVID-19. 26/9/20

Annwyl Riant / Gwarcheidwad,

Fe'n hysbyswyd bod unigolyn yn ein hysgol wedi profi'n gadarnhaol ar gyfer COVID-19. Hoffem eich sicrhau nad oes unrhyw achos pryder a hoffwn roi cymaint o wybodaeth â phosibl i chi.

Rydym yn gweithio'n agos gyda Chyngor Sir Caerfyrddin a Test, Trace, Protect (TTP) GIG Cymru, ac rydym yn dilyn yr holl gyngor ac arweiniad a roddwyd i ni.

Gallwn gadarnhau nad oes unrhyw ddisgyblion nag aelod o staff yn yr ysgol wedi cael eu nodi fel rhai sydd wedi bod mewn cysylltiad agos â'r unigolyn dan sylw.

Mae'r broses hon o brofi ac olrhain cyswllt yn rhan o'r 'normal newydd' a lle mae ysgolion yn dilyn y canllawiau hyn yn ofalus, nid oes rheswm dros bryderu.

Hoffem fanteisio ar y cyfle hwn i'ch atgoffa os byddwch chi, eich plentyn neu unrhyw un sy’n byw gyda chi, yn dechrau arddangos y symptomau canlynol, rhaid i chi i gyd aros gartref a dilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru:

  • Peswch parhaus newydd a/neu

  • Tymheredd uchel

  • Colli neu newid eich ymdeimlad arferol o flas neu arogl.

Os bydd eich plentyn yn mynd yn sâl y tu allan i oriau ysgol, gyda neu heb unrhyw un o symptomau COVID-19 neu os oes angen iddo hunan-ynysu, rhowch wybod i ni drwy ffonio Delta Wellbeing ar 0300 333 2222 neu drwy anfon e-bost at- TTP@deltawellbeing.org.uk a fydd yn hysbysu'r ysgol ar eich rhan.

Yn ystod oriau ysgol ac am bob mater arall sy'n ymwneud ag iechyd, rhowch wybod i'ch ysgol yn uniongyrchol.

Os ydych chi neu'ch plentyn yn teimlo'n sâl a bod angen cyngor meddygol arnoch, ffoniwch GIG 111neu ewch i'w wefan 111.wales.nhs.uk, neu ffoniwch eich meddyg teulu lleol.

Mae'n bwysig ein bod i gyd yn parhau i fod yn wyliadwrus ac yn cynnal ymbellhau cymdeithasol ac yn parhau i olchi ein dwylo'n aml er mwyn atal lledaeniad y firws gymaint ag y gallwn.

Gobeithiwn y gall y wybodaeth rydym wedi'i darparu fod o gymorth ac yn ddefnyddiol yn ystod y cyfnod pryderus hwn. Fel bob amser, rydym yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth barhaus.

Dear Parent / Guardian,

We have been informed that an individual at our school has tested positive for COVID-19. We would like to reassure you that there is no immediate cause for concern and provide you with as much information as possible.


We can confirm that no pupils or members of staff at the school have been identified as having been in close contact with the individual concerned.


We are working closely with Carmarthenshire County Council and NHS Wales Test, Trace, Protect (TTP), and are following all the advice and guidance provided to us.

This process of testing and contact tracing is part of the ‘new normal’ and where schools follow these guidelines carefully, there is no cause for alarm.

We would like to take this opportunity to remind you that if you, your child or anyone you live with, begins to display the following symptoms you must all stay at home and follow advice from Public Health Wales:

  • A new continuous cough and/or

  • A high temperature

  • A loss of or change in your normal sense of taste or smell.

If your child becomes unwell outside of school hours, with or without any of the COVID-19 symptoms or needs to self-isolate, please report this to us by calling Delta Wellbeing on 0300 333 2222 or by emailing TTP@deltawellbeing.org.uk who will notify the school on your behalf.

During school hours and for all other health-related issues please inform your school directly.

If you or your child feels unwell and you need medical advice, please phone NHS 111 or visit their website 111.wales.nhs.uk, or call your local GP.

It is important that we all remain vigilant and maintain social distancing and continue to wash our hands frequently to prevent the spread of the virus as much as we can.

We hope that the information we’ve provided is reassuring and helpful during what we appreciate can be an anxious time. As always, we appreciate your continued support.


Gweithio o gartref i ddisgyblion // Home learning for pupils

Disgyblion - Cliciwch ar y botwm isod am ffurflen gefnogol (materion emosiynol, cymdeithasol, meddyliol a diogelwch disgyblion yn unig)

Ymatebion trwy ebost Outlook @Hwbmail.net yn ystod y tymor yn unig.

Pupils - Click below for access to the pupil support form (pupil's emotional, social, mental, and safeguarding issues only)

Responses via Outlook email @Hwbmail.net during term time only.

Newyddion // News

Y Safle

Cyfoeth Bywyd Addysg

Cyfoeth Bywyd Addysg