Ysgol Maes y Gwendraeth

74 Heol Y Parc, Cefneithin, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA14 7DT.     01269 833900    swyddfa@maesygwendraeth.org

Mae ein hymddygiad ni’n effeithio ar bawb a phopeth.
Gall athro ddim addysgu a gall disgybl ddim dysgu mewn dosbarth pan fod lleiafrif yn ymddwyn yn sarhaus a heb barch.
Mae ymddygiad ein disgyblion heddiw yn dylanwadu ar eu yfory.


Our behaviour affects everyone and everything.
A teacher cannot teach and a pupil cannot learn in a class when a minority behaves offensively and without respect.
The behaviour of our pupils today influences their tomorrow. 

Gweithio o gartref i ddisgyblion  //  Home learning for pupils 

Disgyblion - Cliciwch ar y botwm isod am ffurflen gefnogol (materion emosiynol, cymdeithasol, meddyliol a diogelwch disgyblion yn unig)

Ymatebion trwy ebost Outlook @Hwbmail.net yn ystod y tymor yn unig.

Pupils - Click below for access to the pupil support form (pupil's emotional, social, mental, and safeguarding issues only)

Responses via Outlook email @Hwbmail.net during term time only.

Y Safle

Cyfoeth Bywyd Addysg

Cyfoeth Bywyd Addysg