Ysgol Maes y Gwendraeth

Pennaeth/Head Mr. Wyn Evans

74 Heol Y Parc, Cefneithin, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA14 7DT. 01269 833900 swyddfa@maesygwendraeth.org

Un Gweithred Caredig


Gair o ddiolch am eich cyfraniad hael i ymgyrch yr ysgol i gasglu bwyd i'r banc bwyd lleol. Casglwyd cymaint o fwyd roedd modd darparu bwyd hefyd i'r elusennau canlynol - Teen Challenge a phrosiect lleol sydd yn cydweithio â menywod sy'n agored i niwed. Unwaith eto, diolch.


A word of thanks for your generous contributions towards the school's local food bank appeal. We received so much food that we were also able to distribute to the following charities - Teen Challenge and a local housing project that works with vulnerable women. Many thanks once again.

Gweithio o gartref i ddisgyblion // Home learning for pupils

Disgyblion - Cliciwch ar y botwm isod am ffurflen gefnogol (materion emosiynol, cymdeithasol, meddyliol a diogelwch disgyblion yn unig)

Ymatebion trwy ebost Outlook @Hwbmail.net yn ystod y tymor yn unig.

Pupils - Click below for access to the pupil support form (pupil's emotional, social, mental, and safeguarding issues only)

Responses via Outlook email @Hwbmail.net during term time only.

Newyddion // News

Y Safle

Cyfoeth Bywyd Addysg

Cyfoeth Bywyd Addysg