Ysgol Maes y Gwendraeth

Pennaeth/Head Mr. Wyn Evans

74 Heol Y Parc, Cefneithin, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA14 7DT. 01269 833900 swyddfa@maesygwendraeth.org

Trefniadau diwygiedig mis Medi
Revised arrangements for September
Cliciwch y linc er mwyn gofyn cwestiwn am eich plentyn yn symud i flwyddyn 7 mis Medi
Use this link if you have any questions regarding your child moving to year 7 this September
Llythyr trefniadau mis Medi.pdf

Gwybodaeth ar gyfer mis Medi

September arrangements' letter.pdf

Information for September

Gweithio o gartref i ddisgyblion // Home learning for pupils

Disgyblion - Cliciwch ar y botwm isod am ffurflen gefnogol (materion emosiynol, cymdeithasol, meddyliol a diogelwch disgyblion yn unig)

Ymatebion trwy ebost Outlook @Hwbmail.net yn ystod y tymor yn unig.

Pupils - Click below for access to the pupil support form (pupil's emotional, social, mental, and safeguarding issues only)

Responses via Outlook email @Hwbmail.net during term time only.

Newyddion CORONAVIRUS News

Prydau Ysgol am Ddim // Free School Meals

Gwybodaeth bwysig i ddisgyblion sy'n hawlio Prydau Ysgol am Ddim /

Important Information for children who are eligible for Free School Meals

Manylion \ Details

Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru // Children’s Commissioner for Wales office

Ffyrdd fforddiadwy a hawdd i wneud hwyl gartref, a lles cyffredinol.

Affordable and easy ways to make fun at home and general household wellbeing.

Y Safle

Cyfoeth Bywyd Addysg

Cyfoeth Bywyd Addysg