Rights Respecting Parchu hawliau

What are your Rights?

"We have learnt lots of rights in school.We learn about our rights everyday There are 42 rights for children.We have a right to an education. We have a rights board in our school to make sure that everyone knows their rights.We also help make sure that everyone in school has their rights and is respected. We have the right to grow up and be healthy. To help us achieve this, we will help the children in our school make healthy choices at break and lunch times."

.......................................................................................................

"Rydyn ni wedi dysgu llawer o hawliau yn yr ysgol. Rydyn ni'n dysgu am ein hawliau bob dydd Mae 42 o hawliau i blant. Mae gennym hawl i gael addysg. Mae gennym bwrdd hawliau yn ein hysgol i sicrhau bod pawb yn gwybod eu hawliau. Rydym hefyd helpu i sicrhau bod gan bawb yn yr ysgol eu hawliau a'u parchu. Mae gennym yr hawl i dyfu i fyny a bod yn iach. Er mwyn ein helpu i gyflawni hyn, byddwn yn helpu'r plant yn ein hysgol i wneud dewisiadau iach yn ystod egwyl a chinio. "

ADD SOMETHING ABOUT THE RIGHTS RESPECTING AWARD HERE

We will be supporting the UNICEF OutRight Campaign this year, focusing on air pollution and protecting children's right to health and a safe, clean environment.

Article 24 of the UNCRC states that every child has the right to the best possible health.

Pupils will be using campaign as an authentic learning experience , not only deepening their understanding of global issues but also their literacy, numeracy and scientific knowledge.

Byddwn yn cefnogi Ymgyrch All -ight UNICEF eleni, gan ganolbwyntio ar lygredd aer a diogelu hawl plant i iechyd ac amgylchedd diogel, glân.

Mae Erthygl 24 y Confensiwn yn datgan bod gan bob plentyn yr hawl i'r iechyd gorau posibl.

Bydd y disgyblion yn defnyddio ymgyrch fel profiad dysgu dilys, nid yn unig yn dyfnhau eu dealltwriaeth o faterion byd-eang ond hefyd eu llythrennedd, rhifedd a gwybodaeth wyddonol.

'Thank you for voting me on the Rights Respecting council. I know all about duty bearers and how we get our rights into the classroom. I can talk to visitors and get us our gold award on rights.We can go on trips to different schools to talk to them about rights and go to more Super Ambassador events where some lucky children will meet Sally Holland ( The Childrens' Commissioner for Wales) Thank you again for voting for me on the Rights Respecting Council.'

What are your Rights?

'Diolch am bleidleisio fi ar y Cyngor Parchu Hawliau. Gwn i gyd am weithwyr dyletswydd a sut yr ydym yn cael ein hawliau i'r ystafell ddosbarth. Gallaf siarad ag ymwelwyr a chael y wobr aur i ni ar hawliau. Gallwn fynd ar deithiau i wahanol ysgolion i siarad â nhw am hawliau a mynd i fwy o ddigwyddiadau Llysgennad Super lle bydd rhai plant lwcus yn cwrdd â Sally Holland (Comisiynydd Plant Cymru ) Diolch eto am bleidleisio ataf ar y Cyngor Parchu Hawliau. '

'I would like to be on the Rights Respecting Council because I want to help the children in my school be safe. I want to make sure that everyone follows our school rules of Ready Respect and Safe. I will be kind and helpful to everyone.'

'Hoffwn fod ar y Cyngor Parchu Hawliau oherwydd fy mod am helpu'r plant yn fy ysgol i fod yn ddiogel. Rydw i am wneud yn siŵr bod pawb yn dilyn rheolau ein parch yn barod ac yn ddiogel. Byddaf yn garedig ac yn ddefnyddiol i bawb. '

'I have enjoyed being part of the Rights Respecting Council last Year and I am very pleased to be voted on again. I would like to continue making people aware about rights and responsibilities that they have and how rights can help us to have a happy life.'

'Rwyf wedi mwynhau bod yn rhan o Gyngor Parchu Hawliau'r Flwyddyn ddiwethaf ac rwy'n falch iawn o gael fy ethol eto. Hoffwn barhau i wneud pobl yn ymwybodol o'r hawliau a'r cyfrifoldebau sydd ganddynt a sut y gall hawliau ein helpu i gael bywyd hapus.'

'I want to be on the Rights Respecting Council because I want to go to meetings and teach people their rights. I also want all the people in the school to know their rights and to keep safe.' 'Rwyf am fod ar y Cyngor Parchu Hawliau oherwydd fy mod am fynd i gyfarfodydd a dysgu pobl am eu hawliau. Rwyf hefyd am i'r holl bobl yn yr ysgol wybod eu hawliau a chadw'n ddiogel. '

'I will be really good on Rights Respecting council because I want to tell everyone about their rights and make sure that everyone is kind to each other.' 'Byddaf yn wirioneddol dda ar Hawliau Parchu'r cyngor oherwydd yr wyf am ddweud wrth bawb am eu hawliau a sicrhau bod pawb yn garedig â'i gilydd.'

'I want to be on the Rights Respecting Council to make sure that everyone in our school knows their rights and that we are kind to everyone.'

'Rwyf am fod ar y Cyngor Parchu Hawliau i sicrhau bod pawb yn eich ysgol yn gwybod eu hawliau a'n bod ni'n garedig i bawb.'

' I am so happy to be on the Rights Respecting Council. I like to follow rights and want to help people with their rights. I also want to show how rights make the world better.''Rydw i mor falch o fod ar y Cyngor Parchu Hawliau. Rwy'n hoffi dilyn hawliau ac am helpu pobl â'u hawliau. Rwyf hefyd am ddangos sut mae hawliau'n gwneud y byd yn well. '

'I am going to be very good on the Rights Respecting Council because I tell all the boys and girls their rights.' 'Rydw i am fod yn dda iawn ar y Cyngor Parchu Hawliau oherwydd dwi'n dweud wrth yr holl bechgyn a merched eu hawliau.'

'I am pleased to be voted on to the Rights Respecting Council for Year 5. I will listen to all of the pupils. I promise to ensure that no one is bullied. I will make sure that everyone follows our school rules.' 'Mae'n bleser gennyf gael pleidleisio ar y Cyngor Parchu Hawliau ar gyfer Blwyddyn 5. Byddaf yn gwrando ar yr holl ddisgyblion. Yr wyf yn addo sicrhau nad oes neb yn cael ei fwlio. Byddaf yn sicrhau bod pawb yn dilyn rheolau ein hysgol. '