Medi 2022 - Haf 2024 September 2022 - Summer 2024

Croeso i wefan opsiynau Cyfnod Allweddol 4

Yma, fe welwch wybodaeth allweddol am y pynciau amrywiol sydd ar gael i'ch plentyn eu hastudio dros y ddwy flynedd nesaf. Mae hwn yn gyfnod hollbwysig, ac mae'n hanfodol eich bod yn ystyried pob cam yn ofalus i sicrhau bod eich plentyn yn gwneud y penderfyniadau cywir.


Mae pynciau statudol craidd y mae'n rhaid eu hastudio a 3 phwnc dewisol. Mae'r fideos isod yn rhoi amlinelliad i chi o bob un o'r pynciau dewisol sydd ar gael.

Welcome to the Key Stage 4 options website

Here, you will find key information on the various subjects available for your child to study over the next two years. This is a vitally important period, and it is essential that you consider each step carefully to ensure that your child makes the correct decisions.


There are core statutory subjects which must be studied and 3 optional subjects. The videos below give you an outline of each of the optional subjects on offer.

Pynciau Statudol / Compulsory Subjects

Cymraeg /

Welsh

Saesneg /

English

Mathemateg a Rhifedd /

Mathematics & Numeracy

Gwyddoniaeth / Science

BAC Cymreig /

Welsh BAC

Mae eich plentyn eisoes wedi rhoi syniad i ni o'r pynciau yr hoffent eu hastudio ym mis Medi, fodd bynnag, rhaid gwneud penderfyniad terfynol yn awr ar ba bynciau yr hoffent eu dilyn ym mhob un o'r grwpiau opsiwn.


Dyma'r colofnau opsiwn terfynol ar gyfer 2022-2024. Rhaid i'ch plentyn ddewis pwnc o golofn A, B a C. Cymerwch beth amser i wylio’r fideos yr adran isod cyn gwneud y penderfyniad terfynol gyda'ch plentyn.

Your child already has given us an indication of the subjects they would like to study in September however, a final decision must now be made on which subjects they would like to follow in each of the option groups.


Here are the final option columns for 2022-2024. Your child must choose a subject from column A, B, and C. Please take some time to view the departmental videos below before making the final decision with your child.

Defnyddiwch y ddoleni isod er mwyn dewis y 3 phwnc yr hoffai eich plentyn eu dilyn ym mis Medi. Rhaid i'r plentyn ddefnyddio ei gyfrif HWB er mwyn llenwi'r ffurflen opsiynau.

Please use the links below in order to select the 3 subject your child would like to follow in September. You child must use their HWB account in order to complete the options form.

Addysg Gorfforol /

Physical Education

AddGorffTGAU2021fer2.mp4

Almaeneg /

German

Almaeneg CA4.mp4

Lletygarwch ac Arlwyo /

Hospitality & Catering

Cyflwyiad Lletygarwch ac Arlwyo CA4.mp4

Astudiaethau Crefyddol /

Religious Eucation

Cyflwyniad TGAU Astudiaethau Crefyddol 2021.mp4

Busnes /

Business

Cyflwyniad Cwrs Busnes Lefel 2.mp4

Celf /

Art

TGAU Celf v3.mp4

Ffotograffiaeth /

Photography

TGAU Ffotograffiaeth v2.mp4

Cerdd /

Music

Cerdd cyflwyniad TGAU.mp4

Cyfrifiadureg /

Computer Science

TechnolegauDigidol_CompSciF2.mp4

Daearyddiaeth /

Geography

Fideo CA4 Daear.mp4

Drama /

Drama

DramaCA4 - 2021.mp4

Dylunio a Thechnoleg /

Design Technology

Dylunio Cynnyrch TGAU.mp4

Ffrangeg /

French

Cyflwyniad Ffrangeg TGAU.mp4

Gwasanaethau Cyhoeddus /

Public Services

GC CYM.webm

Hanes /

History

Hanes - CA4 fer 2.mp4

Technolegau Ddgidol /

Digital Technologies

TechnolegauDigidol_CompSciF2.mp4

Linc ffurflen dewisiadau terfynol / Link to final options form (Cwblhau erbyn / To be completed by : Dydd Llun / Monday 07/02/2022)

*Bydd angen logio mewn gyda'ch cyfrif HWB er mwyn cwbwlhau'r ffurflen yma.