Beth yw e-sgol?

What is e-sgol?

Mae pandemig Covid wedi arwain at fyfyrwyr ledled Cymru yn colli allan ar rai agweddau a'r cyfle i wella eu sgiliau mewn amryw o bynciau TGAU, UG a Safon Uwch. Er mwyn sicrhau bod y myfyrwyr hyn yn cael y gefnogaeth mewn gwahanol agweddau o'u gwaith, bydd e-sgol yn cynnal cyfres o sesiynau carlam ar ôl ysgol am bedair wythnos, trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg, gan ddechrau ar ddydd Llun 1af o Fawrth. Bydd y sesiynau yn digwydd ar ôl ysgol.

Bydd y sesiynau yma ar gael i fyfyrwyr ym Mlynyddoedd 11, 12 a 13 ar draws Cymru. Cliciwch ar y botymau isod i weld pa bynciau fydd yn cyflwyno'r sesiynau carlam.

Cliciwch ar y botymau isod er mwyn cael mynediad i'r recordiadau a'r adnoddau o'r digwyddiadau byw sydd eisoes wedi rhedeg.

The Covid pandemic has resulted in students across Wales missing out on certain aspects and the opportunity to improve skills in various GCSE, AS and A level subjects. In order to support pupils across Wales, e-sgol will be running a number of sessions to support pupils with aspects of their work. These after school sessions will be made available through the medium of Welsh and English for four weeks starting from Monday, 1st March.

These sessions will be available for students in Year 11, 12 and 13 across Wales. Click on the buttons below to see which subjects will be delivering the catch up sessions.

Click on the buttons below in order to access the recording and resources from the live events that have been held.