ห้องเรียน depa YMSD โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

บันทึกการใช้ห้อง

โครงการพื้นที่นักประดิษฐ์ดิจิทัล

โครงการพื้นที่นักประดิษฐ์ดิจิทัล

โรงเรียนห้วยกรดวิทยาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล (depa Young Maker Space development) โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ภาพกิจกรรม

อบรมครูโครงการพื้นที่นักประดิษฐ์ดิจิทัล

เมื่อวันที่ 24-26 มกราคม 2562

ครูสุเมธ ราชประชุม เข้าร่วมอบรมครูแกนนำโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล (depa Young Maker Space development)

#MakeWhatsNext DigiGirlz 2019 Thailand

เข้าร่วมงาน #MakeWhatsNext DigiGirlz 2019 Thailand ณ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562