22 กรกฏาคม 2563

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

ณ โรงเรียนหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข่าวในพระราชสำนัก..mp4

ข่าวในพระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก.mp4

ข่าวในพระราชสำนัก

ช่องทางการร้องเรียน

โรงเรียนหัวหินได้จัดทำช่องทางการร้องเรียนต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการร้องเรียน

หากท่านได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ หรือมีกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือขั้นตอนปฏิบัติงานใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จำเป็น หรือเกินสมควรแก่เหตุ สามารถแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่ โรงเรียนหัวหิน ตามช่องทางด้านล่างนี้

ท่านสามารถร้องเรียนมายังโรงเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ร้องเรียน เบอร์โทรศัพท์ไปยังสำนักงานของโรงเรียนหัวหิน เบอร์ 032 511127

แจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี) ของผู้ร้องเรียน แจ้งเลขประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือ เดินทางของผู้ร้องเรียน


ร้องเรียนด้วยตนเอง

ณ โรงเรียนหัว อำเภอหัวหิน ตำบลหัวหิน ถนนชมสินธุ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์

เลขที่ 184 ณ โรงเรียนหัว อำเภอหัวหิน ตำบลหัวหิน ถนนชมสินธุ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

2 พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542.pdf
21 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561.PDF
1.ตรวจเงินแผ่นดิน.pdf