<<< รวมเครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ >>>

แบบนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ สำหรับสถานการณ์ COVID-19

เอกสารวิชาการ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

Google ค้นหาขั้นสูง

ค้นภาพจากเว็บไซต์ bing.com

ค้นหาภาพจากเว็บไซต์ pixabay.com

ค้นภาพจากเว็บไซต์ pexels.com

ค้นหาภาพจากเว็บไซต์ flaticon.com

ค้นหาภาพจากเว็บไซต์ pngtree.com

เว็บไซต์สร้างตัวการ์ตูน

เทมเพลท PowerPoint จากเว็บไซต์ powerpointhub.com

เทมเพลท PowerPoint จากเว็บไซต์ free-power-point-templates.com

เทมเพลท PowerPoint จากเว็บไซต์ free-powerpoint-templates-design.com

เทมเพลท PowerPoint จากเว็บไซต์ pptmon.com

เทมเพลท PowerPoint และ GoogleSlide

ดาวน์โหลดปกเอกสาร

ตัดภาพพื้นหลัง

ย่อชื่อเว็บไซต์ gg.gg

ย่อชื่อเว็บไซต์ bit.ly

สร้าง QRCode

พิมพ์ข้อความด้วยเสียง

สร้าง e-Book Online เว็บ anyflip.com

สร้าง e-Book Online เว็บ pubhtml5.com

PDF Tools ilovepdf.com

PDF Tools pdfcandy.com

ตัดต่อ VDO Online

ตกแต่งรูปภาพ Online

สร้างสื่อการสอนออนไลน์

จับเวลาออนไลน์

กระดานสอนออนไลน์ autodraw.com

กระดานสอนออนไลน์ edu.google.com

กระดานสอนออนไลน์ idroo.com

เครื่องมือช่วยนำเสนอ piktochart.com

เครื่องมือช่วยนำเสนอ canva.com

เครื่องมือช่วยนำเสนอ zoomit

เครื่องมือช่วยนำเสนอ office-mix.apponic.com

เครื่องมือช่วยนำเสนอ obsproject.com

สื่อเรียนรู้วิทยาศาสตร์

CAI Project

สื่อเรียนรู้คณิตศาสตร์

เครื่องมือวิเคราะห์แปลผลข้อมูล

การอบรมการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฝ่ายวิชาการ เรื่อง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูมืออาชีพ ด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) " ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่กระบวนการวิจัยแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน "

วันที่ 3 มิถุนายน 2564

ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 ความสำคัญของ PLC และการวิจัยในชั้นเรียน.mp4

1. ความสำคัญของ PLC และการวิจัยในชั้นเรียน

ส่วนที่ 2 ความสำคัญของ PLC และการวิจัยในชั้นเรียน (ต่อ).mp4

2. ความสำคัญของ PLC และการวิจัยในชั้นเรียน (ต่อ)

ส่วนที่ 3 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning.mp4

3. การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

ส่วนที่ 4 กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเชื่อมโยงกับกระบวนการ PLC.mp4

4. กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเชื่อมโยงกับกระบวนการ PLC

โครงการอบรมเชิงรุก สู่การปฏิบัติการสอนแบบ "Active Learning" เพื่อเชื่อมโยงการอบรมการพัฒนาวิทยฐานะครูในรูปแบบ วPA

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564

VDO1.mp4

1. การจัดการเรียนรู้

VDO2.mp4

2. เครื่องมือออกแบบการจัดการเรียนรู้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (วPA) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 22 กันยายน 2564

PA.mp4

1. การบรรยายของวิทยากร

โครงการอบรมเชิงรุก สู่การปฏิบัติการสอนแบบ “Active Learning” เพื่อเชื่อมโยงสู่การพัฒนาวิทยฐานะครูในรูปแบบ วPA
โดยวิทยากร ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

11Join_file_110944855.mp4

1. การบรรยายของวิทยากร