นายกนน ทศานนท์
ครูโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

ประวัติการปฏิบัติงาน
1. ครูอัตราจ้างโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม จ.จันทบุรี
2. อาจารย์ 1 ระดับ 3-4 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี สปจ.นครราชสีมา
3. ครู คศ.1 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น จ.จันทบุรี
4. ครู คศ.2-3 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ จ.จันทบุรี
5. ครู คศ.3 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภํ" จ.จันทบุรี
6. ครู คศ.3 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม จ.นครราชสีมา

ประวัติการศึกษา
1. ระดับชั้น อนุบาล โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี
2. ระดับชั้น ป.3 โรงเรียนศรีหฤทัย จังหวัดจันทบุรี
3. ระดับชั้น ป.6 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี
4. ระดับชั้น ม.3 โรงเรียนบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี
5. ระดับชั้น ม.6 โรงเรียนรัตนาธิเบศวร์ จังหวัดนนทบุรี
6. ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏพระนคร
7. ระดับ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี
8. ระดับ ปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน ม.ราชภัฏรำไพพรรณี
9. กำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ม.วงษ์ชวลิตกุล

ความภูมิใจและการปฏิบัติงาน
1. ครูดีเด่นด้าน ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมาเขต 3
2. ครุดีในดวงใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จันทบุรีเขต 2
3. ครูดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จันทบุรีเขต 2
4. ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
5. วิทยากรอบรม ICT ให้กับครูโรงเรียนในฝัน จังหวัดจันทบุรี
6. วิทยากรแกนนำอบรม ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จันทบุรีเขต 2
7. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบการสอบ Guru Online ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จันทบุรีเขต 2
8. Admin และ Webmaster เว็บไซต์
https://www.krukanon.com
9. ได้รับรางวัลครูดีเด่น สพม.17
10. วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับคณะครูสังกัด สพม.17
11. วิทยากรอบรม Google Apps ให้กับคณะครูโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
12. วิทยากรอบรม Google Apps For Education ให้กับคณะครู สพม.17
13. วิทยากรอบรม การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบัติงาน สร้างผลงาน ด้านต่างๆ
14. ครูดีเด่น สพม.นครราชสีมา

ผลงาน (สื่อการสอน-เอกสารประกอบการเรียน-ผลงานอื่น)
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม FlipAlbum
2. เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม PowerPoint
3. เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม SWiSH Max
4. เอกสารประกอบการสอนวิชากราฟิกและตกแต่งภาพ
5. เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Ulead Vedio Studio
6. เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML
7. บทเรียนออนไลน์มัลติมีเดีย วิชา คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 4 การสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

8. บทเรียน CAI วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
9. เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ออนไลน์
https://www.krukanon.com

เรื่องที่สนใจและพัฒนาต่อไป
1. เทคนิคการสอนโดยใช้เครื่องมือ Mind Mapping
2. เทคนิคการสอนโดยใช้เกม
3. การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ กับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21