Aktuellt - HSG i Media

Twitter-konto

Styrelsen har ett uppdrag att se över vår kommunikationsplan. Utifrån detta har vi bl.a valt att pröva att starta ett Twitterkonto HSGimedia

Vi kommer att utvärdera användningen och nyttan av detta i ett senare skede.

Tyvärr har våra senaste uppdateringar på denna sida inte blivit publika på grund av mänskliga faktorn. Sånt kan hända men nu är vi i fas igen.

//2017-10-27

Höstmötet 2017-09-26--27

Malmö och Brittsommar mötte alla lokala och tillresta. Deltagarantalet bekräftar att det är bra och viktigt att vi sprider på våra tre träffar så att vi fångar upp även er som inte är Stockholmsbaserade.

Vi kan även konstatera att våra "runda bord" har höjts en nivå med föranmälda frågor. Därigenom kan alla komma förberedda och diskussionerna blir bättre för alla.

Joakim Söderström, Polis och nationellt ansvarig för polisens kameraövervakning var ett uppskattat inslag. Blev många och bra diskussioner utifrån Joakims föreläsning. Gruppen resesäkerhet redovisade genom Thomas Strandberg sitt arbete. Ett bra och gediget arbete. Dag 2 så var Per Geijer, Svensk Handel på plats och beskrev vad som finns på deras agenda nu. Vi gav även input på vad vi ser behov av ur vår horisont. Ordförande och vice ordförande ska träffa Per om några veckor för att diskutera detta vidare.

Det har tidigare kommit upp en del frågor om Galleriors säkerhet v/s vi som rikstäckande retailaktörer. Våra företag ser behovet av säkerhetsfunktioner som självklart och det är viktigt att vi kan få synergieffekter med alla gallerior som inser vikten av att deras besökare är trygga och säkra. Utifrån detta hade vi en eftermiddag på Malmös stora köpcenter Emporia. Det var galleriansvarig Johan Torge som la hela sin själ i att beskriva gallerians framväxt, utmaningar och möjligheter. Ett mycket uppskattat besök som utmynnade i en arbetsgrupp som ska titta vidare på hur vi kan ta hjälp av varandra för synergieffekter och en bra säkerhet och god trygghet.

Tyvärr så måste vi skriva om våra farhågor som vi har runt polisens satsning på "Trygg i Butik". Ja vi skriver fortfarande satsning, för vi hoppas att man kommer lägga på resurser på detta. Däremot är det oerhört viktigt att grundkonceptet inte förvanskas. HSG har såväl ställt oss bakom detta och fungerat som stöd när det togs fram av två aktiva och skärpta Södermalmspoliser ( se tidigare inlägg). Vi är nu rädda för att detta koncept håller på att förvanskas. Vi hoppas vi har fel men i så fall kommer vi agera för att få det på rätt spår igen! Varken polisen eller vi har råd med att det går åt fel håll.

//2017-10-02


Vårmötet 2017-05-16--17

Mötets inriktning ändrades utifrån det fruktansvärda dådet på Drottninggatan varför vi avstod från externa föreläsare.

Vår medlem Thomas Strandberg, som var mitt i händelsen, berättade om hur han själv och företaget upplevde och agerade i situationen. Under runda bordet så kom många infallsvinklar på händelsen och hur vi hade agerat Vi fortsatte med ett "styrt" grupparbete som redovisades på mötet.

Vi kan konstatera att retailbranchen och dess medarbetare "alltid" kommer drabbas indirekt av terrordåd då de ligger i händelsens centrum. Därför är det oerhört viktigt att vi alla tar höjd för detta för att göra det bästa man kan i situationer som dessa.

//2017-05-19

Låt två bilder spegla det meningslösa illdådet som slog till på fredagen. Ett fasansfullt våld mot oskyldiga människor. Att beklaga är bara några futtiga ord i er drabbades sorg, men ändå så viktigt att få förmedla.

Samtidigt finns där andra känslor som går till alla er, poliser, räddningspersonal, väktare, sjukhuspersonal och andra yrkesgrupper som gör ert yttersta för att förhindra och ställa till rätta så gott som möjligt.

Känslorna går också till alla er andra som gör vad man kan för att hjälpa till på något vis. Som på plats eller på annat sätt visar sin sorg och deltagande.

Alla ni, ni visar att det finns hopp för mänskligheten och att ondskan aldrig, aldrig kommer segra.

För styrelsen HSG

Ordförande Peter Lilius

//2017-04-10

Höstmötet 2016-09-20--21

Den här gången genomförde vi ett litet annorlunda säkerhetsperspektiv, nämligen en rundvandring på Varbergs fästning. Vi hade även externa representanter i form av Lars Karlsson som gav oss ett perspektiv på Hamn och sjösäkerhet och anledningen till skärpningen som skedde, nämligen den 11 september. Samt Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap (MSB) som genom Claes Löfström informerade om deras arbete med att motverka att vissa kemiska produkter används i brottsliga syften.

//2016-09-25

Vårmötet 2016-04-25--26

Vid runda bordet framkom från flera medlemmar att vi har ett ökande problem med inte bara stölder utan även hot och ibland handgemäng. Det innebär att anställda inte vågar vittna av rädsla för repressalier. I vissa namngivna områden är problemen så stora att det är svårt att få personal att arbeta där och väktare har stora arbetsmiljöproblem. På grund av den samstämmiga åsikten om hot & våld genomförde vi ett grupparbete som ledde fram till många bra förslag som styrelsen ska förvalta.

Fredrik Kaati och Thobias Rydberg från södermalmspolisen fick möjlighet att presentera sitt arbete. Som bisittare fanns Nikolina Bucht från regionkansliet polisen Stockholm. Precis som väntat så var det en mangrann uppslutning runt deras arbete. Dock var det lika unisont om att det inte får bli en dagslända utan en arbetsmetod och inte ett projekt.

Bo Jensen Säkerhetschef Haninge Kommun berättade inspirerande om kommunens arbete med Risk och Kontinuitetsarbete. Ett viktigt perspektiv som lyftes var att det är viktigt att handelns problem även avspeglar sig i de måldokument som tas fram mellan kommunen och lokalpolisområdet. Mötet avslutades med att två av våra medlemmar informerade om hur man har arbetat med svinnfrågor (Ola J Coop) och Informationssäkerhet (Peter L Apoteket).

//2016-05-01

Trygg i Butik - Polisprojekt på Södermalm

Den 19 februari träffade HSG Södermalmspoliserna Fredrik Kaati och Thobias Rydberg om deras projekt på Södermalm. Projektet går ut på att alla parter tar sin del i problemet med stölder i Handeln. Kortfattat kan det beskrivas att Handeln förebygger så långt som möjligt. Det frigör tid för polisen för att komma när ett gripande behövs, vara synliga och lägga tid på riktade insatser mot framtagna problembilder. Sist men inte minst ska samverkan ske mellan parterna eftersom det integreras i de olika polisområdenas arbetssätt.

Efter första mötet har samverkan skett och vi har haft ett antal träffar. HSG känner att vi kan stå bakom projektet och är glada att även Svensk Handels säkerhetschef Per Geijer nu ställer sig positiv.

För medlemmarna i HSG har vi en längre tid utbildat vår personal enligt denna metodik, dvs att om möjligt hindra stölden innan den har begåtts. Det är dock viktigt att arbetssättet integreras och informeras om på ett riktigt sätt för det kan så lätt missförstås.

// 2016-02-19 (uppdaterat)

HSG styrelse efter årsmötet 2016-02-09

På årsmötet omvaldes Peter Lilius som ordförande och ledamöterna Annemari Klaric och Thomas Strandberg. Som nya ledamöter valdes Christer Fridell och som suppleant Mikael Halldin

Förutom nämnda består styrelsen av ledamöterna Ola Jörgensen och Patrik Berts och suppleanten Katarina Karlsson.

Mer från mötet

Mötet hölls på Landvetter Airport Hotell. Det sedvanliga runda bordet kompletterade årsmötet. Våra möten lägger stor vikt vid det då det ger alla perspektiv på sin egen verksamhet, erfarenhetsutbyte och givande diskussioner. Vi fick också ytterligare perspektiv genom en rundvandring och föredrag om säkerheten på Landvetter flygplats. xxxx informerade om sina problem och möjligheter med säkerhetsarbetet på en flygplats - stort tack.

//2016-02-15

Höstmötet 2015-11-10-11

Brottsförebyggande rådets verksamhet presenterades genom Klara Hradilova Selin och Johanna Skinnari. De informerade även om sin del i EU-projektet om att kartlägga bedrägerier. En länk till rapporten finns nedan. Per Geijer, Svensk Handel tog oss igenom deras nya Säkerhetsportal. Bra initiativ som framförallt kommer användas av icke HSG medlemmar (mindre företag) då de flesta kedjeföretag redan idag har interna system som inte enbart används för säkerhetsrelaterade frågor. <per informerade också om en satsning under 2016 – stöldbrott i butik där avsikten är att man under en vecka ska rapportera in allt som sker . poängterades att vi behöver ha information om detta i så god tid som möjlig,t vilket vi lovades, så vi kan förbereda våra arbetsplatser på detta.

https://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2016-03-16-fler-atgarder-kravs-for-att-forebygga-och-utreda-bedragerier.html

//2015-11-11 uppdaterad 2016-03-16

Vårmötet 2015-05-06--07

På vårmötet var vårt medlemsföretag Jula värd - stort tack Mikael för rundvandring och information om ert säkerhetsarbete. På mötet presenterade Ditte Westin sin arbetsplats Nationellt bedrägericenter och det var givande resonemang runt Handelns problem med bedrägerier. Fanns en samsyn på att bägge parter har stor nytta av ett fortsatt samarbete mellan oss. Per Geijer, Svensk Handel informerade om vad som hänt sedan sist och vad som står på agendan för framtiden. Sist men inte minst hade vi bra resonemang med Nina Wenning, VD Bankernas Depå AB.

// 2015-05-10

HSG styrelse efter årsmötet 2015-01-27

På årsmötet valdes som nya ledamöter Thomas Strandberg, Ola Jörgensen och Patrik Berts. Som suppleant omvaldes Katarina Karlsson. Förutom nämnda består styrelsen av Ordförande Peter Lilius, ledamot Annemari Klaric, Veronica Demen och suppleant Svante Dahlin.

Mer från mötet

Den nya polisorganisationen är nu på plats. Det innebär självklart att det är en lång resa kvar då en sådan omvälvande omorganisation tar tid och kräver resurser. Nicklas Lundh, analyschef NOA berättade om organisationens rutor men framförallt om hur det ska fungera och användas på bästa sätt. Förutom Per Geijer så var också Bengt Nilervall från Svensk Handel på plats och informerade om kontantutredningen.

//2015-01-29

HSG utsatt för förskingring

PRESSMEDDELANDE 2014-09-23

Idag har Handelns Säkerhets Grupp lämnat in en polisanmälan då vi har utsatts för förskingring av vår tidigare kassör. Denne har erkänt och varit behjälplig i utredningen.

Vi vill poängtera att förskingringen har upptäckts i samband med interna kontrollmekanismer. På HSGs höstmöte den 7 oktober kommer medlemmar få en närmare redovisning över det inträffade.

Bägge parter är överens om att fortsatta kontakter i ärendet ska ske genom HSGs ordförande Peter Lilius som nås genom telefon 070-247 70 90 eller mejl admin@hsg.se

//2014-09-23

Vinnare av Retail Awards

Det blev vår medlem Mattias Eksberg, IKEA - Stort Grattis till Mattias

//2014-04-03

Handelns Säkerhets Grupp (HSG) är en av finalisterna i Retail Awards

HSG är en av finalisterna i Retail Awards klassen årets säkerhetslyft/säkerhetsperson. Skulle vi inte vinna ska vi inte vara allt för ledsna då konkurrenterna till titeln är ett av våra medlemsföretag och en av våra medlemmar. Det är Reitan för deras Loss prevention arbete och vår medlem Mattias Eksberg, Ikea.

Vinnaren utses den 12 maj på Cirkus i Stockholm

//2014-04-02

Från HSGs årsmöte tisdagen den 11 mars 2014-03-20

Patrik Lundgren som har varit HSGs ordförande sedan 2010 har avböjt omval vilket även ledamöterna Mattias Eksberg och Tomas Löwenborg har gjort.

Mötet valde Peter Lilius (Apoteket) som ny ordförande för HSG (2 år) och som nya ledamöter invaldes Henrik Spong (K-Rauta), Katarina Karlsson (Tele2) och Svante Dahlin (Elgiganten) .

Den kompletta styrelsen framgår från fliken -Startsida-.

Tidigare intern information arkiverad

När Alliansens rättspolitiska arbetsgrupp mötte Handelns Säkerhetsgrupp förstod man varandra mycket bra i nästan alla frågor. På bilden ses i främre raden fr.v: Johan Pehrson (FP), Beatrice Ask (M) och Patrik Lundgren, HSG. I bakre raden står frv: Patrik Berts, Petrus Bolin,Christer Fridell och Pär Örtenholm samtliga HSG.

Justitieministern positiv till förslag från Handelns Säkerhetsgrupp

Alliansens rättspolitiska arbetsgrupp ska arbeta fram konkreta förslag som gruppen anser ska inkluderas i Alliansens valmanifest 2010. Med justitieministern i spetsen, bjöd de in Handelns Säkerhetsgrupp, HSG, för att informera sig om, och diskutera lösningar på de främsta utmaningarna som handeln står inför. Mötet tog plats i Riksdagshuset, i går, onsdagen den 3 mars. SecurityUser.com har pratat med Johan Pehrson (FP) och Petrus Bolin, HSG:s styrelseordförande. De – liksom justitieministern – är mycket nöjda med samtalet.

Rånen fortsätter att öka inom detaljhandeln: med 1 162 rån begångna blev 2009 ett ”rekordår”, enligt siffror från Brottsförebyggande rådet (Brå). Anledningen till detta är att bankerna minimerat sin hantering av kontanter, varför rånare i stället ger sig på butiker. Årets statistik visar också att rånen dessvärre blivit allt grövre – i nästan alla rån används något slags vapen. Personal hotas både med skjutvapen och tillhyggen som yxor och knivar.


Vill veta verkligheten

Handelns Säkerhetsgrupp bjöd under hösten in riksdagsledamoten Johan Pehrson till ett möte. Han är också gruppledare för folkpartiet, ledamot i justitieutskottet och folkpartiets rättspolitiske talesman, samt också ordförande i Alliansens rättspolitiska arbetsgrupp, vilken ska arbeta fram konkreta förslag som gruppen anser ska inkluderas i Alliansens valmanifest 2010.

Nu var det hans tur att bjuda in HSG, till riksdagen, för att de skulle berätta om sin verklighet. Johan Pehrson introducerade HSG inför resten av Alliansens rättspolitiska arbetsgrupp, och sedan leddes mötet av justitieminister Beatrice Ask.

- Under min uppväxt arbetade jag på en Shellmack, som då hade ett Ica-sortiment. När jag jobbade ensam där var jag med om en del hotfulla situationer, så jag har stor förståelse för brottsproblematiken inom detaljhandeln. Det är angeläget att trygga situationen för de anställda här, säger han och berättar att han tycker att gårdagens genomgång var bra.

- HSG är en god källa till kunskap, som det är bra för politiska beslutsfattare att ta till oss. De visar på brister i lagstiftningen, och detta är sådant som vi kommer att ta med i vårt arbetsunderlag i gruppen för nästa mandatperiod. Det vore önskvärt att kunna ”tanka över” all den kunskap som dessa herrar besitter, till berörda myndigheter, betonar Johan Pehrson, vars tanke är att även fortsättningsvis arbeta nära HSG och även andra organisationer i säkerhetsbranschen.


Fyra huvudpunkter

HSG representerades av styrelsemedlemmarna tillika koncernsäkerhetscheferna Petrus Bolin, KF/Coop, Christer Fridell, Hemtex, Pär Örtenholm Axfood, Patrik Berts, K-Rauta och Patrik Lundgren, Stadium. De hade förberett fyra huvudpunkter för samtalet: Externt respektive internt svinn, rån och inbrott. För att illustrera problemen visade de en mängd filmer från trygghetskameror (övervakningskameror).

- Vi hade en mycket öppenhjärtlig diskussion och justitieministern var överväldigande positiv. Från HSG:s sida tydliggjorde vi problemen, utan att komma med några krav, och hon berömde oss för att vi inte ”klagade” utan däremot presenterade en mängd konkreta förslag på lösningar. Våra idéer föll i så god jord att Beatrice Ask vill att vi ska göra en likadan dragning för Rikspolisstyrelsens chef, Bengt Svenson, säger Petrus Bolin, och berättar vidare att justitieministern uppskattade kompetensen och kunskapen som HSG:s medlemmar besitter. När hon fick veta att fyra av de fem närvarande styrelsemedlemmarna tidigare arbetat som poliser kommenterade hon det skämtsamt med att säga ”jaså, är det här alla poliser finns?”

Nationell enhet inom polisen krävs

Huvuddelen av HSG:s förslag handlar om en central polisorganisation med samordnat ansvar för brott mot detaljhandeln. Detta för att problemen ska lyftas fram i sin helhet, och för att branschen ska ha ett gemensamt bollplank i dessa frågor, även när händelser inträffar utanför storstadsområdena. Som ett exempel på när det fattades ett sådant bollblank anfördes de anlagda bränderna mot livsmedelsbutiker i Södertälje år 2008.

- Allt mynnar ut i ett ökat samarbete. Polisen måste se detaljhandeln som brottsoffer. Det är deras ansvar att hantera detta nationellt. Som det nu är så sköts rånen av varje enskilt polismästarområde. HSG anser att detta ska ses ur ett serie- och mängdperspektiv, betonar Petrus Bolin.

- HSG har redan haft möten med den brottsförebyggande avdelningen vid Stockholms polismästardistrikts kansli, och ska träffa samtliga polismästardistrikt i Stockholms län framöver, säger han vidare.

- Jag är glad för att HSG har initierat detta samarbete. Det är inte en dag för tidigt, kommenterar Johan Pehrson, som också är positiv till en nationell enhet inom polisen.

- Det krävs ett systematiskt arbete för att komma åt de som utför dessa rån. Folkpartiet vill införa en nationell enhet, men vi har inte alla med oss i Alliansen i den här frågan. Men, jag ska göra vad jag kan för att bearbeta dem, säger han.

Ett annat förslag från HSG är att utbilda ”retailpoliser”, med särskilda kunskaper om de brott som begås här. Något som görs på vissa håll i USA, med goda resultat.

- Det är en strålande idé. Jag tycker att åtminstone en av HSG:s representanter som var här ska inträda i polisens tjänst igen, och ta på sig uppgiften att utbilda sina kollegor, föreslår Johan Pehrson.


Viktiga synpunkter på trygghetskameror

HSG:s företrädare påpekade också vikten av att detaljhandeln får använda trygghetskameror i den omfattning som varje verksamhet kräver.

- På det här området är det stora brister. Exempelvis borde detaljhandeln få använda sig av ljudupptagning på samma sätt som bankerna har tillstånd att göra, säger Petrus Bolin.

- Vi håller på att bereda utredningens förslag gällande en ny kameralag. Nu fick vi flera ingångar och bra synpunkter i frågan. Det är viktigt att inte inkräkta på människors integritet, och att inte materialet missbrukas. Men det finns ju möjligheter här, exempelvis teknik som döljer människors identitet, konstaterar Johan Pehrson.


”Snatteri” kan avskaffas

Länge har detaljhandeln velat avskaffa den lägre straffsatsen ”snatteri” som gäller för stölder under 1 000 kronor, eftersom många brottslingar stjäl precis under gränsen, men ”turnerar” i flera butiker och stjäl på detta sätt för långt högre belopp.

- Det handlar om seriebrottslighet, och vi måste bort från den problematiken. Vi har kommit långt vad gäller att ändra den här lagstiftningen. Vi har inte fastställt nivåerna på brotten, eller hur de ska rubriceras. Möjligen blir det som ”ringa stöld”, förklarar Johan Pehrson.

- Vi kommer också att skärpa lagstiftningen vad gäller rån. Det ska till exempel inte spela någon roll om en rånare hotar någon med ett riktigt vapen eller en attrapp. Situationen för den som blir hotad är ju lika traumatisk i båda fallen, eftersom det inte går att veta om det är en attrapp. Kriminella som begår dessa brott är i olika stadier av ”karriären”, och de behöver en längre tids rehabilitering för att komma på rätt spår, säger han vidare.


Integritetsutredningen ohyggliga problem

I frågan gällande Integritetsutredningen så upplevde HSG:s representanter att Alliansens rättspolitiska arbetsgrupp inte var fullt lika förstående.

- Internt svinn är ett jätteproblem, som kostar enorma summor. Därför blir det ohyggliga problem om förslaget blir verklighet, eftersom arbetsgivarna då fråntas möjligheterna att be arbetssökande om utdrag till exempel ur belastningsregistret, konstaterar Petrus Bolin, och berättar att detaljhandeln under krisen har varit tvungna att säga upp ett stort antal anställda.

- Därför blir det interna svinnet inte bara ett kostnadsproblem, utan i hög grad ett arbetsmiljöproblem. Det är ytterst beklagligt att handeln måste säga upp hederliga människor, medan oärliga jobbar kvar och fortsätter att stjäla från sina arbetsgivare, avslutar han.

Av Inger Wiklund SecurityUser - Publicerad : 2010-03-04