За иновацията

"На училище с книжка и мишка" е иновацията, с която целим създаване на различна учебна среда и реализиране на иновативни практики в начален етап. Реализирането ѝ ще доведе до придобиване на опит за работа с дигитални устройства с образователна насоченост, до намаляване тежестта на ученическите раници. Очакват се по-високи резултати по всички учебни предмети и развитие на ключови умения за успешен преход към по-горен етап в образованието. Ще гарантира на учениците по-високо ниво на дигитална грамотност - предпоставка за общото им развитие като любознателни, инициативни и мотивирани млади хора, както и за заличаване на неравенствата. Осигурява реална възможност родителите да са наистина съпричастни на процеса на обучение, а педагогическият екип от потребител да се превърне в създател на електронни продукти.

В иновативния процес се включват ученици от 2. клас. За учениците от начален етап използването на дигитални продукти е интересно, образователният процес е забавен, а ученето - леко. Увеличеният обем от информация в прогимназиален етап и различната организация на учебното време изправят учителя пред задачата да задържи формираното отношение към учебния процес. В тази връзка учениците следва да познават на добро ниво компютърните технологии, приложими в часове/класове от по-горен етап (обърната класна стая, GSuite for Education, Moodle, други образователни платформи и софтуери). Очакването е те да се научат да откриват нужната информация и да я анализират правилно, да притежават добра основа за информиран избор за обучение. Вече гимназисти, те трябва да умеят самостоятелно да се подготвят и да се изявяват на база на натрупаните знания и опит.

Предвижда се иновацията по отношение на методите на преподаване постепенно да обхване класовете от начален етап, както и да се разшири в посока на прилагането ѝ по учебни предмети в прогимназиален и гимназиален етап. Стимулирането на повече учители за допълнителна квалификация и реализиране на добрите практики е предпоставка за създаване на привлекателна учебна среда. Дигитализирането да се превърне в съществен елемент от управлението, обучението и образователната среда, както и от общуването с родителската общност и нейното приобщаване към училищния живот.

Иновативното образование може да се превърне в обединяваща сила за учители, ученици и родители за по-устойчиво развитие в общностен и в личен план.

Средно училище "Христо Ясенов" - Етрополе, е включено в списъка на иновативните училища за учебната 2018-2019 година с Решение № 472 от 9 юли 2018 г. на Министерския съвет.