HORWANG SCHOOL

VICHAKARN

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหอวัง

ข่าวประกาศ : vichakarn news

📌 ประกาศ

Vichakarn news

กลุ่มบริหารวิชาการขอแสดงความชื่นชม

และยินดีกับ นางสาววรวลัญช์ สุขเอนก

ที่สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของประเทศ

ภาพกิจกรรม

การประชุมเตรียมความพร้อมการใช้โปรแกรมการสอบออนไลน์

การเตรียมรับประเมินความพร้อมการเปิดห้องเรียนพิเศษ

แจกเอกสารประกอบการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564