Asjaajamine ja tööõigus


Õppematerjali eesmärk

 • Asjaajamise ja tööõiguse teoreetiliste põhiteadmiste omandamine.

Õpiväljundid

Kursuse lõpuks õpilane:

  • Koostab ja vormistab juhendi alusel iseseisvalt elektrooniliselt algatus- ja vastuskirja ning e-kirja, sh allkirjastab digitaalselt.

  • Kirjeldab iseseisvalt dokumentide säilitamise vajadust organisatsioonis ja seostab seda isiklike dokumentide säilitamisega.

  • Leiab iseseisvalt töölepinguseadusest informatsiooni töölepingu, tööaja korralduse ja puhkuse kohta.

  • Nimetab töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu peamisi erinevusi.

  • Kirjeldab töölepinguseadusest tulenevaid töötaja õigusi, kohustusi ja vastutust.

  • Arvestab juhendi abil iseseisvalt ajatöö, tükitöö ja majandustulemustelt makstava tasu bruto- ja netotöötasu ning ajutise töövõimetuse hüvitist.

Õpijuhis

 • Kursuse läbimise eelduseks on arvutikasutamise oskus.

 • Õppematerjal sisaldab teoreetilisi materjale, praktilisi töid ja enesekontrolli teste, mis on abiks täiskasvanud õppijale asjaajamise ja tööõiguse teemade läbimisel karjäärimoodulis.

 • Teema läbimiseks on arvestatud kokku 45 akadeemilist tundi, mis koosneb auditoorsetest ja iseseisva töö tundidest tulenevalt konkreetse eriala ainemahust. Võimalik on läbida kogu õppematerjal iseseisva tööna.

Õppematerjali ülesehitus

  • Õppematerjal on üles ehitatud teemade kaupa.

  • Teemasid on soovitav läbida etteantud ülesehitust järgides.

  • Teemad sisaldavad praktilisi töid, mis on kursuse läbimiseks vajalikud.

  • Näidisdokumendid ja praktilised tööd avanevad uues aknas. Selleks klõpsa dokumendi ülemises paremas nurgas olevat halli ikooni.

  • Praktiliste tööde üleslaadimiseks ja õppijate abistamiseks kasutatakse soovitavalt Google Drive keskkonda, kuhu iga õpilane loob omale kaustad "Asjaajamine" ja "Tööõigus". Google Drive kasutamine eeldab gmaili olemasolu.

Hindamine:

 • Hindamine on mitteeristav.

 • Arvestuse saamiseks peavad olema tehtud kõik antud õpiobjektis õpetaja poolt nõutud praktilised tööd.

 • Praktiliste tööde esitamiseks loob õpilane endale elektroonilise õpimapi - soovitatavalt Google Drive kaust, mida õpilane jagab õpetajaga.

 • Õpimappi laeb õppija üles valminud tööd, vajadusel küsimusi esitab ja kus juhendaja saab õpilast nõustada, valmis tööd kommenteerida jms.

 • Kõik tööd peavad olema õpimappi üles laetud õpetaja poolt määratud tähtajaks.

Töövahendid, mida vaja läheb:

  • Arvuti ja internet.

  • Kalkulaator.

  • E-post - soovitavalt gmail.

  • Ühistöövahendid - soovitavalt Google Drive.

  • Dokumendihaldus, tabelarvutus - soovitavalt Google Drive või Microsoft Office.